Kategoria: VAT

28

Maj2020
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988) zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w ... Więcej

28

Maj2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2020 r. pozycja 907 zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług. Zmiana rozporządzenia jest wynikiem zmiany w ustawie o VAT wprowadzonej w art. 33b ust. ... Więcej

24

Maj2020
Sejm po kilku miesiącach zwłoki wznowił prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy 208. W zakresie VAT projekt reguluje ... Więcej

24

Maj2020
Ministerstwo Finansów przygotowało dwa kolejne projekty rozporządzeń dotyczące kas rejestrujących. Projekt z dnia 11 maja 2020 r. rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Projekt jest związany z wirusem SARS-CoV-2 i ma na celu ... Więcej

24

Maj2020
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568) wprowadziła możliwość zaciągnięcia przez mikroprzedsiębiorców pożyczek z urzędu pracy w celu pokrycie ... Więcej

24

Maj2020
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych (Dz.U. 2020, poz. 803). Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Równocześnie utraci moc dotychczasowe rozporządzenie Ministra ... Więcej

24

Maj2020
Zgodnie z regulacjami ustawy o VAT podatnicy świadczący wyłącznie usługi taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu według stawki 4% na podstawie art. 114 ustawy o VAT składają do urzędu skarbowego deklarację VAT-12. Natomiast podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu według stawki 4%, jak również wykonujący ... Więcej

24

Maj2020
W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988) oraz ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o ... Więcej

11

Maj2020
W dniu 21 kwietnia 2020 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 24 kwietnia 2020 r. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 25 kwietnia 2020 r. Opublikowane rozporządzenie dostosowuje treść rozporządzenia w sprawie kas ... Więcej

30

Kwi2020
W świetle art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Zawieszenie działalności gospodarczej wywołuje skutki w podatku VAT. Podatnicy ... Więcej
30 kwietnia 2020Wojciech Zajaczkowski