Likwidacja zwolnienia dla usług świadczonych pomiędzy jednostkami lub zakładami budżetowymi

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt (z dnia 24 listopada 2016 r.) rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736, z późn. zm.).

Przyczyną zmian z ww. rozporządzeniu jest ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454), która reguluje sytuację samorządów w jakiej znalazły się wskutek rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław. W wyniku ww. orzeczenia samorządowe jednostki i zakłady budżetowe nie mogą być uznane za odrębnych od jednostek samorządu terytorialnego podatników VAT co oznacza, że wszelkie czynności dla celów podatku VAT dokonywane przez samorządowe jednostki i zakłady budżetowe od momentu centralizacji powinny być rozliczane przez jednostkę, która je utworzyła.

Projektowana zmiana rozporządzenia polega na uchyleniu w § 3 w ust. 1 pkt 7, który zwalnia od podatku VAT usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi, samorządowymi zakładami budżetowymi oraz jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi danej jednostki samorządu terytorialnego. Po centralizacji rozliczeń samorządowe jednostki budżetowe, jak i samorządowe zakłady budżetowe nie będą odrębnymi podatnikami podatku VAT. Usługi świadczone pomiędzy nimi, jako czynności o charakterze wewnętrznym, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Centralizacja rozliczeń spowoduje, że dostawy towarów i usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego jako czynności o charakterze wewnętrznym będą neutralne z punktu widzenia VAT, tzn. nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Natomiast dostawy towarów i świadczenie usług pomiędzy jednostkami organizacyjnymi różnych jednostek samorządu terytorialnego podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o VAT. Od dnia 1 stycznia 2017 r. nie znajdzie już zastosowania zwolnienie od podatku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Uchylenie § 3 w ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia spowoduje, że zlikwidowane zostanie również zwolnienie od podatku usług świadczonych pomiędzy państwowymi jednostkami budżetowymi. Ministerstwo Finansów proponuje jednak przedłużyć możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku VAT w przypadku usług świadczonych pomiędzy państwowymi jednostkami budżetowymi nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2017 r.

Po dniu 31 marca 2017 r. państwowe jednostki budżetowe będą mogły korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

/ VAT

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *