Stawka 0% przy WDT w 2020 r. – brak zmian w ustawie o VAT

Od 1 stycznia 2020 r. Polska jest zobowiązana przyjąć do polskiego porządku prawnego regulacje implementujące postanowienia dotyczące podatku VAT wynikające z dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi.

Jak informuje Ministerstwo Finansów w Komunikacie z dnia 23 grudnia 2019 r. „w sprawie implementacji dyrektywy 2018/1910, tzw. pakiet Quick Fixes” obecnie trwają intensywne prace legislacyjne w zakresie implementacji tej dyrektywy, które jednak nie zostaną zakończone przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Oznacza to, że – jak wskazuje Ministerstwo Finansów – podatnicy w okresie przejściowym, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia wejścia w życie przepisów implementujących regulacje dyrektywy 2018/1910 będą mogli stosować przepisy dyrektywy 2018/1910 albo przepisy krajowe ustawy o podatku od towarów i usług. Będą więc mogli w dalszym ciągu stosować (lub zastosować po raz pierwszy) „stare” regulacje dotyczące warunków zastosowania stawki 0% przy WDT, bez konieczności stosowania nowych przepisów wynikających z ww. dyrektywy. Jak pisze Ministerstwo Finansów – „bez względu na to, czy podatnik zdecyduje się stosować przepisy dyrektywy 2018/1910, czy krajowej ustawy, powinien to czynić konsekwentnie we wszystkich aspektach związanych z rozliczaniem VAT danej transakcji”.

Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący warunków niezbędnych do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Dyrektywa 2018/1910 wprowadza wymóg posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego VAT przez nabywcę (powinno chyba być „… VAT nabywcy zarejestrowanego w państwie …”) w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym rozpoczyna się transport towarów, oraz obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej jako przesłanek materialnych umożliwiających dostawcy zastosowanie zwolnienia (stawki 0%). W obecnych przepisach ustawy o VAT istnieją te wymogi, zatem prawidłowe wywiązanie się przez podatnika z obowiązków wynikających z tych przepisów będzie wypełniało warunki do zastosowania stawki 0% z tytułu WDT również od 1 stycznia 2020 r.

Przepisy rozporządzenia wykonawczego 2018/1912 – relacja do obecnie obowiązujących przepisów krajowych

Rozporządzenie wykonawcze 2018/1912 w art. 45a wprowadza domniemania wzruszalne odnoszące się do dowodów wymaganych do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Niespełnienie warunków wprowadzonych ww. rozporządzeniem nie oznacza, że stawka 0% nie będzie miała zastosowania. W takiej sytuacji dostawca będzie musiał udowodnić w inny sposób, zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy o VAT, że warunki zastosowania stawki 0% zostały spełnione. Sytuacja taka nie ulegnie zmianie po wejściu w życie ustawy implementującej prawo unijne.

źródło: www.mf.gov.pl

Komentarz:

Należy wyjaśnić, że powyższa informacja Ministerstwa Finansów dotycząca stosowania stawki 0% przy WDT nie do końca jest prawidłowa. Ministerstwo Finansów twierdzi w tym komunikacie, że wymóg posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego VAT nabywcy w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym rozpoczyna się transport towarów, oraz obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej jako przesłanek materialnych umożliwiających dostawcy zastosowanie stawki 0% przy WDT obowiązywał również do końca 2019 r., więc od 1 stycznia 2020 r. nic się nie zmienia.

Po pierwsze w nowych regulacjach dyrektywy 2006/112/WE w art. 138 ust. 1 lit. b) wskazano, że nabywca wewnątrzwspólnotowy ma podać dostawcy NIP pod którym nabywca jest zarejestrowany w systemie VIES. O tym warunku Ministerstwo nie pisze i warunku tego nie ma również w obecnej ustawie o VAT. Stąd nie ma konieczności jego spełniania po 31 grudnia 2019 r.

Po drugie w obecnych regulacjach ustawy o VAT brak jest jakiegokolwiek warunku uzależniającego stawkę 0% przy WDT od złożenia informacji podsumowującej VAT-UE, czy tym bardziej prawidłowo złożonej informacji podsumowującej VAT-UE. Dlatego też twierdzenie Ministerstwa Finansów, że „w obecnych przepisach ustawy o VAT istnieją te wymogi” jest pozbawione jakichkolwiek podstaw prawnych i jest zaklinaniem rzeczywistości.

Należy jednoznacznie podkreślić, że wobec braku implementacji od 1 stycznia 2020 r. do ustawy o VAT przepisów dyrektywy 2018/1910 podatnicy nie będą pozbawieni prawa do zastosowania stawki 0%, gdy złożą informację podsumowującą VAT-UE z ewentualnymi błędami, a nawet wówczas, gdy nie złożą takiej informacji podsumowującej. Obecne regulacje – art. 42 ustawy o VAT nie zawierają takiego wymogu jako warunku koniecznego do zastosowania stawki 0% przy WDT.

Wojciech Zajączkowski

/ VAT

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *