Kolejna duża nowelizacja ustawy o VAT

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt z dnia 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jest to kolejna duża nowelizacja ustawy o VAT. Projekt ma przekrojowy charakter i dokonuje zmian w wielu przepisach ustawy VAT. W projekcie dokonuje również zmian w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa, w ustawie Prawo upadłościowe oraz zmiany w tzw. pakiecie paliwowym.

Najważniejszą i wydaje się, że najbardziej oddziałującą na podatników będzie zmiana obowiązkowego podawania NIP na paragonie fiskalnym w celu wydania klientowi – podatnikowi faktury z NIP. Jest to ponowny powrót do zarzuconej ostatnio zmiany przepisów w innym projekcie ustawy zmiany ustawy o VAT. Teraz propozycja ta wraca ze zwielokrotnionymi konsekwencjami dla sprzedawców, jak i nabywców. Wydaje się, że autorzy projektu ustawy nie rozumieją skutków takiej konstrukcji przepisów. Nie rozumieją bo nie prowadzili, nie prowadzą i zapewne nie będą prowadzić działalności gospodarczej. Śruba podatkowa, którą dokręcają przesłania im cały obraz rzeczywistości.

Co się zmienia w ustawie o VAT

Zmiany proponowane w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczą przede wszystkim:

 1. modyfikacji przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Zmiana ta stanowi realizację wyroku TSUE z dnia 16.11.2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection;
 2. wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT importu towarów w przypadku zawarcia umów między Polską a państwem trzecim. Umowy te dotyczyć mają budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg. W odniesieniu do tej umowy musiała zostać wydana stosowna decyzja derogacyjna;
 3. dostosowaniu przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wprowadzonych w odpowiednich przepisach dotyczących podatków dochodowych;
 4. dostosowaniu niektórych przepisów do wprowadzanego od 1 stycznia 2018 r. obowiązku składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i braku możliwości składania w tej formie wraz z deklaracją innych dokumentów;
 5. umożliwieniu podatnikowi obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego;
 6. dostosowaniu zwolnienia dla gier hazardowych do nowych przepisów ustawy o grach hazardowych (obowiązujących od 1 kwietnia 2017 r.);

… oraz

 1. doprecyzowaniu zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE;
 2. wykluczeniu stosowania kaucji gwarancyjnej przez podmioty nowo powstałe;
 3. obniżeniu wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej;
 4. dostosowaniu przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej do zmian w tzw. pakiecie paliwowym poprzez objęcie tą odpowiedzialnością podmiotów nabywających paliwa ciekłe;
 5. wyłączeniu możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników;
 6. zmianie warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze;
 7. uzależnieniu możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy;
 8. uproszczeniu dla podatników polegającym na zmianie zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR).  Wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej.

Zmiany w innych ustawach

Zmiany w tzw. pakiecie paliwowym polegają zasadniczo na wprowadzeniu odesłania do nowej definicji paliw ciekłych, określonej w tzw. „Pakiecie energetycznym”. Zapobiegnie to wątpliwościom dotyczącym zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym i ustawy o VAT w odniesieniu do produktów ropopochodnych. Produkty te mogą być stosowane zarówno do napędu pojazdów, jak i stanowić surowiec do produkcji innych wyrobów.

Zmiana w dokonana Ordynacji podatkowej polega na doprecyzowaniu, że przepisu o nadpłacie (art. 72 §1 pkt 1 tej ustawy ) nie stosuje się, jeżeli zwrot nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, którego ciężar został przerzucony na nabywcę (lub na osoby trzecie) skutkowałby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika. W tym zakresie regulacje Ordynacji podatkowej zostały również uzupełnione stosownymi zmianami przepisów ustawy o VAT. Podatnik nie będzie miał możliwości pomniejszenia podatku należnego VAT o kwotę nadwyżki podatku naliczonego z poprzednich okresów rozliczeniowych).

Szeroki zakres zmian i krótki termin na uchwalenie przepisów (ustawa ma bowiem wejść w życie już z dniem 1 lipca 2018 r., a więc w tym samym momencie, co inna duża nowelizacja ustawy o VAT dotycząca split payment) wymusi na podatnikach konieczność szybkiego przyswojenia niełatwych regulacji. W miarę możliwości będę przybliżać niektóre projektowane zagadnienia.

na podstawie www.rcl.gov.pl 

/ VAT

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *