Możliwe komplikacje J.S.T. przy stosowaniu split payment

Split payment a J.S.T.

Od 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności. Możliwe, że nowe regulacje będą istotnie komplikować funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Przyczyną tego może być treść art. 62b ust. 2 nowelizowanej ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którym rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku przy użyciu komunikatu przelewu, w którym posiadacz w miejsce informacji, o których mowa w:

a) art. 108a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wskazuje kwotę przekazywanych środków,

b) art. 108a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wpisuje wyrazy „przekazanie własne”,

Jakie są konsekwencje?

Z powyższego przepisu wynika, że przekazanie pomiędzy rachunkami VAT może odbywać się jedynie w odniesieniu do posiadacza rachunku, który posiada w tym samym banku więcej niż jeden rachunek VAT. W tym kontekście istotne problemy mogą dotyczyć scentralizowanych jednostek samorządu terytorialnego, gdyż dla celów podatku VAT występują jako jeden podatnik, a w relacjach z podmiotami trzecimi, w tym bankami, każda jednostka, czy zakład budżetowy staje się odrębnym podmiotem.

Gdyby jednostki te chciały przekazać kwotę VAT, otrzymaną na rachunek VAT od swoich kontrahentów, na rachunek VAT jednostki nadrzędnej w związku z koniecznością zapłaty przyszłego zobowiązania podatkowego wynikającego z cząstkowych rozliczeń poszczególnych jednostek może okazać się, że nie są one władne dokonać takich przelewów. Może to być spowodowane wskazanymi wyżej różnicami w zakresie postrzegania ich przez banki. Dla banków każda jednostka jest odrębnym podmiotem, podczas gdy dla celów VAT jednostki te będą stanowiły jednego przedsiębiorcę. Brak możliwości przesłania środków pomiędzy jednostkami tego samego podatnika może skutecznie uniemożliwić dysponowanie środkami na zapłatę VAT do urzędu skarbowego.

A jakie jest rozwiązanie?

Wówczas jedynym wyjściem byłoby przekazywanie do urzędu skarbowego części podatku z rachunków VAT poszczególnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Dopiero suma tych płatności na konto urzędu skarbowego składałaby się na wysokość zobowiązania podatkowego jednostki samorządu terytorialnego.

Trudno obecnie stwierdzić, czy banki widzą tego rodzaju problem z rachunkami VAT j.s.t. Być może rozwiązaniem będzie zakodowanie w numerze rachunku VAT każdego podatnika jego numeru NIP (jak w przypadku ZUS). Taki sposób oznaczania numerów rachunków bankowych rozwiązałby ww. problem przekazywania w tym samym banku środków z rachunków VAT jednostek i zakładów budżetowych tej samej jednostki samorządowej.

/ VAT

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *