Złożenie JPK nie zwalnia ze składania deklaracji VAT-7

Od rozliczenia za styczeń 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy będący podatnikami VAT czynnymi są zobowiązani przekazywać ewidencję w zakresie podatku VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) do organów skarbowych. Czy złożenie JPK nie zwalnia ze składania deklaracji VAT-7?

Podstawy prawne

Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy Ordynacja podatkowa dodanego od 1 lipca 2016 r., a obowiązującego wszystkich podatników VAT czynnych od dnia 1 stycznia 2018 r. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Dlaczego JPK dotyczy wyłącznie podatników VAT czynnych?

Jest to wynikiem powyższego przepisu, który odwołuje się do ewidencji, które mają zostać przekazane, o których mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Wskazana ewidencja jest prowadzona przez podatników VAT czynnych, bowiem podatnicy VAT zwolnieni prowadzą ewidencję wskazaną w art. 109 ust. 1 ustawy o VAT.

Z przepisu tego wynika, że ewidencja, którą prowadzą podatnicy VAT czynni będzie przesyłana do organów podatkowych. Warunkiem jej przesyłania jest prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Czy można wobec tego prowadzić ewidencję VAT w formie papierowej. Niestety nie, gdyż od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy przepis art. 109 ust. 8a ustawy o VAT, zgodnie z którym ewidencja, o której mowa w ust. 3, prowadzona jest w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Wobec powyższego niemożliwe jest prowadzenie ewidencji VAT przez podatników VAT czynnych w formie papierowej. Stąd konieczność przesyłania JPK.

Art. 82 § 1b ustawy Ordynacja podatkowa wskazuje również, że ewidencja w formie JPK ma być przekazywana do organów podatkowych za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Wynika z tego, że za każdy miesiąc podatnicy są zobowiązani przesyłać JPK. Dotyczy to podatników rozliczających się miesięcznie, jak i kwartalnie (składających deklaracje VAT-7K). Ponadto dotyczy to podatników, którzy nie mieli za dany miesiąc żadnej sprzedaży, ani zakupów. Natomiast w sprawie podatników, którzy zawiesili działalność gospodarczą wypowiedziało się ostatnio, nieprawidłowo, ale korzystnie dla podatników, Ministerstwo Finansów.

Co z deklaracjami VAT?

Należy zauważyć, że składanie JPK nie wpływa na terminowość ani obowiązki w zakresie składania deklaracji VAT.

Kwestie składania deklaracji VAT regulują, co do zasady, przepisy art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT. W ich świetle podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Natomiast mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Z powyższego wynika, że złożenie JPK nie zwalnia podatników z obowiązku złożenia deklaracji podatkowych VAT-7, czy VAT-7K.

Niezłożenie deklaracji naraża podatnika na zastosowanie art. 54 § 1 ustawy Kodeks karny skarbowy, zgodnie z którym podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Dodatkowo należy zauważyć, że od rozliczenia za styczeń/ I kwartał 2018 r. wszyscy podatnicy VAT czynni są zobowiązani przekazywać do urzędu skarbowego deklaracje VAT-7 i VAT-7K wyłącznie w formie elektronicznej. Złożona w formie papierowej deklaracja nie będzie wywoływać skutków prawnych. Będzie to oznaczało możliwość narażenia się na sankcje wynikające z ww. przepisu kks, jak i problemy przy zwrocie podatku, gdy wykazano go w dokumencie złożonym w formie papierowej.

/ VAT / Tagi: , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *