Odliczanie kwot na zakup kasy fiskalnej

Obowiązujące od 1 maja 2019 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. 2019, poz. 820) wprowadziło nowe warunki odliczania lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej.

Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanej dalej „kwotą wydaną na zakup”, lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

1) rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;

2) posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Normodawca wskazuje, że odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej może dotyczyć jedynie kasy wskazanej w art. 111 ust 4 ustawy o VAT. W świetle nowego brzmienia tego przepisu obowiązującego od 1 maja 2019 r. wprowadzonego ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019, poz. 675) kasą tą jest jedynie kasa online, o której mowa w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT. Natomiast w myśl art. 111 ust. 6a ustawy o VAT kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3. Z powyższego jednoznacznie wynika, że odliczenie nie dotyczy jakiejkolwiek kasy rejestrującej, lecz jedynie kasy rejestrującej online.

Oznacza to, że odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej nabytej od 1 maja 2019 r. może dotyczyć wyłącznie kasy online. Potwierdza to treść § 6 pkt 1 ww. rozporządzenia wskazującego, że do odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zakupionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163).

Kolejnym warunkiem dokonania odliczenia lub uzyskania zwrotu na zakup kasy rejestrującej (online) nabytej od 1 maja 2019 r. jest rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy.

Oczywistym jest, że zakupiona obecnie kasa online będzie posiadała potwierdzenie wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasa spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT i wymagania techniczne dla kas rejestrujących.

W poprzednim rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. 2013, poz. 163 t.j.) konieczne było dodatkowo złożenie przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania.

W stosunku do nabywanych kas online takiego zgłoszenia nie trzeba będzie składać. Wynika to z faktu, że kasa online aby móc ewidencjonować sprzedaż musi uprzednio zostać połączona z Centralnym Repozytorium Kas (serwerem Ministerstwa Finansów) w celu otrzymania m.in. numeru ewidencyjnego. Skoro Ministerstwo Finansów w chwili połączenia kasy z Centralnym Repozytorium Kas dowie się o jej instalacji, to zbędne będzie informowanie o tym uprzednio urząd skarbowy.

Dodatkowym warunkiem jest posiadanie przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, tj. tacy którzy są zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, dodatkowo muszą rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązujących terminach. Wynika z tego, że podatnik, który nie rozpocznie ewidencji terminowo, a następnie z opóźnieniem kupi kasę fiskalną – zwrotu z urzędu skarbowego 700 zł (obecnie maksymalna kwota zwrotu na zakup kasy online) nie otrzyma.

Należy również pamiętać, że podatnicy, którzy prowadzą ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej mogą ubiegać się o odliczenie lub zwrot na zakup każdej z tych kas pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Ten sześciomiesięczny okres, to istotna zmiana przepisów wynikająca z ustawy o VAT wprowadzona od 1 maja 2019 r.

Do końca kwietnia 2019 r. zakup kolejnej kasy rejestrującej u danego podatnika nie skutkował zwrotem kwoty wydatkowanej na zakup tej kasy. Od maja 2019 r. ustawodawca zmieniając treść art. 111 ust. 4 ustawy o VAT dopuścił możliwość ubiegania się o „ulgę” ma zakup każdej kasy online, pod warunkiem, że ich zakup nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przez podatnika.

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *