Tagi: VAT

13

Wrz2020
Od 1 listopada 2019 r. ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1751) do ustawy o VAT został wprowadzony obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment). Z art. 10 pkt 1 ww. ... Więcej
13 września 2020Wojciech Zajaczkowski

13

Wrz2020
Nabycie usług noclegowych poza Polską może stanowić problem dla podatników dotyczący rozliczenia takich transakcji w zakresie VAT. Przez usługi noclegowe należy rozumieć usługi wskazane art. 31a ust. 2 lit. i) rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE ... Więcej
13 września 2020Wojciech Zajaczkowski

13

Wrz2020
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 sierpnia 2020 r. sygn. akt I FSK 7/18 orzekł, że wydatki na zakup wieńców pogrzebowych, umieszczanych w prasie nekrologów  i kondolencji w związku ze śmiercią pracownika, byłego pracownika spółki (emeryta, rencisty) oraz członka najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika nie ... Więcej
13 września 2020Wojciech Zajaczkowski

13

Wrz2020
Od 1 października 2020 r. faktury wystawiane do paragonów będą musiały mieć oznaczenie „FP”. Wynika to z § 10 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w ... Więcej
13 września 2020Wojciech Zajaczkowski

13

Wrz2020
Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej, czy kapitałowej może skutkować koniecznością zwrotu jego wkładu lub udziału kapitałowego. Niejednokrotnie odbywa się to poprzez przekazanie wspólnikowi składnika majątku, często środka trwałego, lecz nie tylko. Jakie na gruncie VAT są konsekwencje przekazania towarów byłemu wspólnikowi? Zasadą jest, że podatkowi VAT ... Więcej
13 września 2020Wojciech Zajaczkowski

13

Wrz2020
W świetle przepisów ustawy o VAT – art. 106l, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie powinna zostać wystawiona ponownie z oznaczeniem wyrazu „DUPLIKAT” oraz z datą wystawienia tego duplikatu. W niniejszym tekście koncentruję się wyłącznie na sytuacji, gdy podatnik-sprzedawca wystawia duplikat faktury – art. 106l ust. 1 ... Więcej
13 września 2020Wojciech Zajaczkowski

13

Wrz2020

Nota korygująca

0  
Nota korygująca to faktura, która może być wystawiana przez nabywcę w celu skorygowania danych na fakturze lub fakturze korygującej. Zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy o VAT nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ... Więcej
13 września 2020Wojciech Zajaczkowski

13

Wrz2020

Slim VAT od 2021 r.

0  
Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Finansów opublikowało projekt z dnia 14 sierpnia 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów celem projektowanych przepisów jest wprowadzenie: 1)         rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania ... Więcej
13 września 2020Wojciech Zajaczkowski

13

Wrz2020
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988) zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w ... Więcej
13 września 2020Wojciech Zajaczkowski

13

Wrz2020
Z dniem 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. W trakcie negocjacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią uzgodniono, że do końca 2020 r. zostanie wprowadzony okres przejściowy, w trakcie którego Wielka Brytania ma takie prawa i obowiązki jakby dalej była państwem członkowskim Unii Europejskiej. Nie ... Więcej
13 września 2020Wojciech Zajaczkowski