Otrzymywanie opłat z tytułu DCC – konsekwencje w VAT

Dynamiczne Przeliczanie Walut (DCC) to usługa, która w momencie dokonywania transakcji na terminalu płatniczym daje posiadaczom kart płatniczych swobodę wyboru waluty płatności. Posiadacz karty może zapłacić za transakcję w walucie karty (np. EURO), albo w walucie danego kraju (np. PLN). Terminal płatniczy automatycznie rozpoznaje kartę walutową i proponuje zapłatę w tej walucie lokalnej. Podmiot, który obsługuje terminal płatniczy może, w związku z obsługą transakcji w walucie karty, otrzymać środki wynikające z zaistniałych różnic w kursach walut stosowanych przy rozliczaniu transakcji dokonywanych w walucie karty (DCC).

Czy otrzymanie takiego wynagrodzenia od organizacji płatniczej z tytułu różnic kursowych w związku z transakcją DCC przez podatnika dokonującego dostawy towarów i usług, który otrzymuje zapłatę regulowaną kartą płatniczą skutkuje koniecznością udokumentowania takiej czynności fakturą i ewentualnie odprowadzenia należnego VAT?

Aby czynność podlegała opodatkowaniu VAT musi być w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT odpłatna. Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. Istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą.

Czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie świadczącego usługę. Bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem istnieje wówczas, gdy jest możliwe zidentyfikowanie bezpośredniej i jasno zindywidualizowanej korzyści na rzecz świadczącego usługę oraz gdy świadczenie wzajemne pozostaje w bezpośrednim związku ze świadczeniem dokonanej czynności.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Aby stwierdzić, czy podmiot, który otrzymuje środki w związku z podziałem kwot wynikających z różnic kursowych należy ustalić, czy wykonuje on na rzecz organizacji płatniczej wypłacającej ww. kwotę inne czynności poza przyjmowaniem płatności kartami w innej walucie (np. czynna reklama, promocja, wykonywanie zestawień, prognoz, rozliczeń w związku z DCC lub innymi produktami na rzecz organizacji płatniczej lub na rzecz innych podmiotów wskazanych przez organizację płatniczą).

Jeżeli otrzymujący „wynagrodzenie” od organizacji płatniczej w związku z DCC nie wykonuje żadnych dodatkowych usług w stosunku do organizacji płatniczej, jak i wobec swoich klientów, to otrzymane środki z rozliczeń DCC związane są wyłącznie z faktem przyjęcia zapłaty za wykonanie usługi za pośrednictwem karty płatniczej w walucie innej niż PLN.

W takim przypadku trudno dopatrywać się wykonania usługi, w związku z którą nastąpi wypłata (podział) środków związanych z rozliczeniem różnic kursowych. Podmiot inkasujący środki z tytułu DCC otrzymuje za pośrednictwem terminala płatniczego zapłatę od swoich klientów za realizowaną przez siebie czynność (dostawę towaru/świadczenie usługi). Czynność polegająca na przyjęciu zapłaty za pośrednictwem terminala płatniczego nie może być równocześnie świadczeniem usługi na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, w tym organizacji płatniczej.

W konsekwencji otrzymanie środków finansowych w związku z podziałem kwot wynikających z różnic kursowych (DCC) nie będzie dokumentowane przez otrzymującego fakturą, gdyż nie jest to czynność podlegająca VAT u ich odbiorcy.

Powyższe stanowisko zostało zaakceptowane zarówno przez organy podatkowe (interpretacja indywidualna z dnia 17 lipca 2018 r. nr 0115-KDIT1-1.4012.231.2018.3.AJ), jak i przez WSA w Warszawie prawomocny wyrok z dnia 8 marca 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 1347/17.

W ww. interpretacji organ podatkowy wskazał: „W świetle powyższego należy zatem wskazać, że wypłacana przez Spółkę X premia pieniężna na rzecz Wnioskodawcy, nie będzie w żaden sposób związana ze spełnieniem przez niego świadczenia wzajemnego. Z opisu sprawy wynika bowiem, że Wnioskodawca nie podejmuje jakichkolwiek czynności ukierunkowanych na otrzymanie opisanej premii pieniężnej. Fakt jej naliczenia podyktowany jest wyłącznie wyborem przez klienta korzystającego ze świadczonych przez Wnioskodawcę usług konkretnego sposobu zapłaty z użyciem kart wydanych do rachunków prowadzonych w innej walucie niż w PLN.”.

/ VAT / Tagi: ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *