Działalność nierejestrowana a podatek VAT

Prawo przedsiębiorców

W świetle art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018, poz. 650) przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U.2018, poz. 646) wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 30 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Wynika z powyższego, że nie jest działalnością gospodarczą działalność prowadzona przez osobę fizyczną, której należny przychód nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. kwoty 1.050 zł w 2018 r.

Ustawa o VAT

W związku z powyższym, czy ów limit określony dla celów ustawy Prawo przedsiębiorców jest również limitem, który oddziałuje na opodatkowanie podatkiem VAT.

Należy zauważyć, że osiągnięcie przez podatnika maksymalnego w ciągu roku przychodu, który nie będzie dla celów ustawy Prawo przedsiębiorców uznawany za prowadzoną działalność gospodarczą, tj. kwoty 12.600 zł (12 x 1.050 zł) i tak spowoduje, że przychód ten będzie mieścił się w kwocie tzw. zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT (200.000 zł).

Jednakże ustawa o VAT w art. 113 ust.13 wskazuje podatników, którzy sprzedając określone tam towary i usługi (m.in.: towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy, towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, usługi: prawnicze, w zakresie doradztwa, jubilerskie), bez względu na wielkość sprzedaży, tracą możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego i muszą rozliczać się jako podatnicy VAT czynni. Jest tak nawet wówczas, gdy nie osiągną wielkości sprzedaży 200.000 zł w ciągu roku.

Wątpliwości

Czy wobec powyższego osoby fizyczne, które będą realizować ww. dostawy towarów lub świadczenia usług wskazane w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT z chwilą ich wykonania utracą prawo do zwolnienia podmiotowego i staną się od razu podatnikami VAT czynnymi? Czy też skoro zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców nie osiągną miesięcznie przychodu ponad 1.050 zł nie będą prowadzili działalności gospodarczej i dla celów VAT (w odniesieniu do towarów i usług wskazanych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT) nie będą musieli się rejestrować jako podatnicy VAT czynni.

Odpowiedź na te pytania jest następująca. Osoby fizyczne nawet jak nie przekroczą 1.050 zł miesięcznie przychodu dla celów ustawy Prawo przedsiębiorców wykonując czynności wskazane w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT z chwilą wykonania ww. czynności automatycznie będą zobligowani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT czynni.

Definicja działalności gospodarczej

Przyczyną takiej odpowiedzi jest treść definicji działalność gospodarcza dla celów ustawy Prawo przedsiębiorców. Przyczyną jest również definicja tego samego terminu dla celów ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Natomiast dla celów ustawy o VAT definicja działalności gospodarczej jest następująca. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Obie definicje choć podobne nie są tożsame. Definicja dla celów ustawy o VAT jest definicją szerszą w zakresie przedmiotowym i podmiotowym, obejmuje bowiem nie tylko wszelką działalność gospodarczą, ale również nie zawiera wyjątków takich jakie są unormowane w ustawie Prawo przedsiębiorców. Stąd osoby, które na gruncie ustawy Prawo przedsiębiorców nie są uważane za przedsiębiorców np. osoby których przychód nie przekroczył miesięcznie 1.050 zł, czy też rolnicy prowadzący działalność rolniczą, w przepisach ustawy o VAT są przedsiębiorcami, a więc są podatnikami VAT z wszystkimi tego konsekwencjami.

Wynika z powyższego, że osoby fizyczne, które nie przekroczą w ujęciu miesięcznym przychodu w kwocie 1.050 zł będą dla celów ustawy o VAT podatnikami i nie będzie do nich miało zastosowania wyłączenie wskazane w art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców. Jeżeli osoby te wykonają czynności wskazane w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, to z chwilą wykonania czynności tam wskazanych utracą prawo do zwolnienia podmiotowego. Będą wówczas zobowiązani zarejestrować się jako podatnicy VAT czynni oraz rozliczać podatek VAT należny, z możliwością odliczania podatku naliczonego.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *