Faktura końcowa zerowa

Czy w sytuacji, w której podatnik otrzyma całą należność przed wykonaniem usługi lub przed dostawą towaru wystawiając na otrzymaną zapłatę (zaliczkę, zadatek, przedpłatę, ratę, itp.) faktury zaliczkowe, o których mowa w art. 106f ustawy o VAT, może po wykonaniu usługi lub po dostawie towaru wystawić końcową fakturę na kwotę 0 zł do zapłaty?

Udzielenie odpowiedzi na ww. pytanie ułatwi przypomnienie stanu prawnego obowiązującego przed wprowadzeniem obecnie obowiązujących przepisów.

Co wynikało z przepisów kiedyś?

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011, Nr 68, poz. 360) w § 10, który dotyczył zasad wystawiania faktur zaliczkowych, w ust. 6 wskazano, iż jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 9.

Minister Finansów sformułował zasadę, z której wynikało, że otrzymanie całej należności przed realizacją transakcji wykluczało możliwość wystawienia jakiejkolwiek faktury po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi. W ówczesnej ocenie Ministra Finansów skoro podatnik każdą otrzymaną zaliczkę musiał dokumentować fakturą, to po otrzymaniu całej należności za sprzedawane towary lub usługi oraz po wystawieniu faktur zaliczkowych na całą otrzymaną cenę oraz po dostawie towaru i wykonaniu usługi nie było podstaw do wystawiania faktury, gdyż nie było żadnej kwoty, która nie byłaby wcześniej zafakturowana.

Powyższe przepisy uległy zmianie od 1 stycznia 2013 r. przez nowelizację ww. §10 wskazanego wyżej rozporządzenia. Minister Finansów od tego dnia zdecydował o uchyleniu w § 10 ustępu 6. W konsekwencji od 2013 r. nie ma normy prawnej zakazującej wystawienia faktury, gdy przed wydaniem sprzedażą towaru lub usługi zostały wystawione faktury na pełną kwotę otrzymanych zaliczek.

A jaki jest stan prawny obecnie?

Analogiczny stan prawny obowiązuje do dzisiaj. Obecnie kwestie wystawiania faktur zaliczkowych reguluje art. 106f ustawy o VAT. W przepisie tym brak jest normy analogicznej do tej, która obowiązywała do końca 2012 r., tj. analogicznej do cytowanego § 10 ust. 6 ww. rozporządzenia. Jedynie art. 106f ust. 4 ustawy o VAT wskazuje, że w przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich faktur. Stąd powyższy przepis dotyczy jedynie sytuacji, gdy wystawianych jest więcej faktur zaliczkowych, a ostatnia z faktur dokumentująca otrzymanie całości zapłaty przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierać numery poprzednich faktur zaliczkowych.

Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że kwestia wystawienia, bądź nie faktury po otrzymaniu przez sprzedawcę całej należności przed zrealizowaną transakcją pozostawiona została w gestii podatnika. Oczywiście, gdyby taka faktura miała zostać wystawiona pomimo, że wcześniej cała należność za transakcję została zafakturowana, to wartość takiej faktury do zapłaty będzie wynosiła 0 zł.

Co na to organy podatkowe?

Nie negują takiego postępowania organy podatkowe, np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 07 kwietnia 2016 r. nr 1061-IPTPP1.4512.147.2016.1.IG, w której wskazano: „Jednocześnie należy zauważyć, że obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. przepisy prawa podatkowego nie zabraniają wystawiania faktur końcowych, które będą dodatkowym dowodem potwierdzającym dokonanie sprzedaży/zakupu i z których wynikać będzie, że należność w całości została uregulowana. Jeśli zatem Wnioskodawca wystawi fakturę końcową w sytuacji, gdy faktura (faktury) zaliczkowa obejmuje całą należność za usługę wykonaną przez Wnioskodawcę, to w takiej fakturze końcowej powinien zostać „wyzerowany podatek”, ponadto faktura ta powinna zawierać numer faktury (faktur) wystawionej przed wykonaniem usługi. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż może wystawiać faktury tzw. rozliczeniowe, które mają wartość 0 jeżeli wcześniej wpłacone zaliczki i wystawione faktury pokrywają całą wartość należności jaką nabywca ma zapłacić za przedmiot umowy, należało uznać za prawidłowe.”.

Cel faktury zerowej

Jaki jest cel wystawiania takiej faktury dla sprzedawcy? Często jest to dokument, który służy „podpięciu” dokumentów magazynowych potwierdzających dostawę towarów. W programach magazynowych nie zawsze da się dokument WZ połączyć z fakturą zaliczkową. Tym bardziej, gdy faktura taka została wystawiona przed wystawieniem dokumentu magazynowego. Inną przyczyną może być też prośba nabywcy o wystawienie takiej faktury, gdyż faktury zaliczkowe nie dokumentowały ani podatkowego kosztu u nabywcy, ani – co do zasady – podatkowego przychodu u sprzedawcy.

Czy wobec powyższego, czy na żądanie kontrahenta istnieje obowiązek wystawienia faktury zerowej po zakończonej transakcji.

Taki obowiązek nie spoczywa na sprzedawcy, który może odmówić wystawienia końcowej faktury zerowej. Argumentem przemawiającym za możliwością odmowy wstawienia takiej faktury jest art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, gdzie wskazano, że podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej lub faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług. Nie ma natomiast w przepisie mowy o obowiązku wystawiania zerowej faktury po otrzymaniu całej należności przed transakcją, która została udokumentowana fakturą zaliczkową.

/ VAT / Tagi: ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *