Faktury elektroniczne będą obowiązkowe w zamówieniach publicznych w 2019 r.

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt z dnia 27 kwietnia 2018 r. ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Celem projektowanej ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz. Urz. UE L 133 z 6.05.2014, str. 1).

Zmiany w ustawie o VAT?

Dyrektywa 2014/55/UE nie ma wpływu na przepisy dotyczące stosowania faktur elektronicznych do celów VAT zawarte w dyrektywie 2006/112/WE. W związku z powyższym zaproponowane rozwiązania prawne nie wymagają wprowadzenia bezpośrednich zmian w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106m ustawy o VAT, podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przepis ten dotyczy każdej faktury, zarówno tej w formie papierowej jak i przesyłanej drogą elektroniczną. Z uwagi na taką treść przepisów ustawy o VAT w obrocie nie ma jednolitych wzorców przesyłania faktur elektronicznych. W praktyce sprowadza się to do przesyłania faktur zapisanych w jednym z formatów komputerowych na skrzynkę mailową odbiorcy bądź korzystania z portali internetowych służących do pobierania pliku z fakturą przez odbiorcę. Wymienione sposoby nie zapewniają pełnego zautomatyzowania obiegu dokumentów oraz automatycznego przetwarzania dokumentów przez systemy informatyczne odbiorcy.

Ustawa zobowiąże zamawiających w zamówieniach publicznych do przyjmowania m.in. faktur elektronicznych w ustandaryzowanym formacie.

Czy tylko faktury będą elektroniczne?

W obrocie gospodarczym generowane są różne rodzaje dokumentów. Do tych najczęściej występujących należy zaliczyć: rachunek, notę księgową, umowę, zamówienie, potwierdzenie dostawy, protokół zdawczo-odbiorczy. Wszystkie te dokumenty są nierozerwalnie związane z fakturą. Zapewnienie wprowadzenia faktury elektronicznej, pozwalającej na jej automatyczne przetwarzanie przez systemy informatyczne w zamówieniach publicznych wymaga elektronizacji wszystkich dokumentów, które występują w obrocie wraz z fakturą (fakturą korygującą, notą korygującą, duplikatem faktury).

Zgodnie z przepisami unijnymi oraz krajowymi do wystawiania faktury elektronicznej, dotyczącymi podatku od towarów i usług, niezbędna jest akceptacja możliwości odbioru tak wystawionego dokumentu przez drugą stronę transakcji. Zgoda może zostać wyrażona w dowolny sposób. Zapisy projektowanej ustawy nie będą wymagać zgody na otrzymanie faktury elektronicznej od zamawiających, gdyż zgodnie z zapisami dyrektywy 2014/55/UE będzie to ich obowiązkiem.

Jakich podmiotów dotyczy ustawa?

Nowe regulacje będą dotyczyć jednostek sektora finansów publicznych, które tworzą:

 1. organy władzy publicznej, administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
 2. jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa) oraz ich związki,
 3. państwowe jednostki budżetowe,
 4. samorządowe zakłady budżetowe,
 5. agencje wykonawcze,
 6. instytucje gospodarki budżetowej,
 7. państwowe fundusze celowe,
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS,
 9. Narodowy Fundusz Zdrowia,
 10. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ),
 11. uczelnie publiczne,
 12. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
 13. państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe,
 14. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 27 listopada 2018 r. Jednakże ustawowy obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez zamawiających wejdzie w życie z dniem 18 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem zamówień publicznych wskazanych w art. 4 pkt 8 ustaw prawo zamówień publicznych (tzn. poniżej progu zamówienia 30.000 euro). Dla tych ostatnich termin wejścia w życie przepisów dotyczących faktur elektronicznych wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

W konsekwencji od ww. dat zostanie wprowadzony obowiązek przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (a więc nie w formatach plików tekstowych np. PDF, JPEG, TIFF, HTML) w zamówieniach publicznych.

na podstawie: www. rcl.gov.pl

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *