Projekt nowelizacji ustawy o VAT od stycznia 2019 r.

Przyczyna nowelizacji ustawy

Projekt nowelizacji ustawy o VAT od stycznia 2019 r. (z dnia 26 kwietnia 2018 r.) przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu implementację:

1)     dyrektywy Rady 2016/1065 z 27 czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi;

2)     dyrektywy Rady 2017 /2455 z 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość.

Przepisy wynikające z ww. dyrektyw mają wejść w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

Cel dyrektywy 2016/1065

Celem dyrektywy 2016/1065 jest uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi.

Zasady dotyczące podatku VAT zawarte w dyrektywie Rady 2006/112/WE nie są wystarczająco jasne ani kompleksowe, by zapewnić spójność w kwalifikacji podatkowej transakcji obejmujących bony na towary lub usługi. Obecnie – wobec braku uregulowania na szczeblu unijnym oraz nielicznego orzecznictwa TSUE – państwa członkowskie stosują niejednolite zasady opodatkowania bonów na towary lub usługi.

Z obowiązujących przepisów unijnych wynika, że świadczenie stanowiące podstawę do wydania bonu (dostawa towarów lub świadczenie usług) podlega VAT. Jednak nie jest jasne, czym dokładnie jest bon, w przypadku gdy VAT pobierany jest przy transakcjach realizowanych z wykorzystaniem bonu oraz od jakiej kwoty powinien być naliczony VAT. Potrzeba wyjaśnienia tych kwestii jest jeszcze bardziej wyraźna, gdy bony stosowane są w obrocie międzynarodowym. Brak przepisów dotyczących bonów w dyrektywie 2006/112/WE, w przypadku transgranicznego korzystania z bonów skutkuje czasem podwójnym opodatkowaniem lub ich nieopodatkowaniem.

Definicja bonów i ich rodzaje

Dyrektywa 2016/1065 wprowadza definicję bonów na towary lub usługi i rozróżnia ich rodzaje. Reguluje także zasady opodatkowania transakcji z użyciem bonów, jak również określa podstawę opodatkowania dla bonów różnego przeznaczenia.

Obecne regulacje ustawy o VAT nie zawierają definicji bonów na towary i usługi, bonów jednego przeznaczenia-SPV oraz bonów różnego przeznaczenia-MPV. Nie regulują również zasad opodatkowania w zależności od tego, czy mamy do czynienia z bonami SPV, czy MPV. Ponadto nie zawierają szczególnych regulacji dotyczących określania podstawy opodatkowania dla bonów MPV.

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług zawiera przepisy mające na celu implementację dyrektywy 2016/1065. Wobec powyższego zaproponowano przepisy określające przedmiot opodatkowania bonów, podstawę opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, miejsce świadczenia oraz dotyczące fakturowania.

Projekt ustawy zawiera również dodatkowe przepisów mających na celu doprecyzowanie regulacji wynikających z ww. dyrektywy.

Przykładowo zaproponowano wprowadzenie przepisów regulujących kwestie opodatkowania VAT w przypadku niewykorzystania bonów różnego przeznaczenia w okresie ich ważności, jeżeli wynagrodzenie otrzymane za taki bon zatrzymuje sprzedawca.

Cel dyrektywy 2017/2455

Celem dyrektywy 2017/2455 jest zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. Chodzi o usługi, które  są świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) zlokalizowanych w innych państwach członkowskich niż usługodawca.

Dyrektywa 2017/2455 wprowadza próg w kwocie 10.000 euro lub równowartości tej kwoty PLN, odnoszący się do wartości usług elektronicznych. Do wysokości tego progu unijni podatnicy będą mogli rozliczać VAT z tytułu wykonywania takich usług według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych w państwie członkowskim ich siedziby.

Wobec powyższego w ustawie o VAT zaproponowano wprowadzenie takiego progu w kwocie 42.000 zł odnoszącego się do rocznej wartości netto usług elektronicznych świadczonych konsumentom z innych niż Polska państw UE. Do wysokości progu podatnicy z siedzibą w Polsce, po spełnieniu określonych w tym przepisie warunków, będą mogli rozliczać VAT z tytułu wykonywania takich usług według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych. Pozostałe zmiany przepisów ustawy o VAT w tym zakresie są wynikiem wprowadzenia ww. progu przy niewielkiej sprzedaży usług elektronicznych.

źródło: www.rcl.gov.pl

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *