Jakie dane można skorygować notą korygującą?

Nota korygująca to faktura, która może być wystawiana przez nabywcę w celu skorygowania danych na fakturze lub fakturze korygującej. Jakie dane można skorygować notą korygującą? Czy notą korygującą można skorygować wszystkie dane podane na fakturze i czy notą korygującą można uzupełnić dane, które nie zostały ujęte na fakturze lub fakturze korygującej?

Zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy o VAT nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Dane korygowane fakturą korygującą

Zakres danych, których nabywca nie może korygować są wskazane w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT. W świetle tych regulacji nabywca nie może notą skorygować następujących danych:

8)         miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;

9)         ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);

10)       kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11)       wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto);

12)       stawki podatku;

13)       sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14)       kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15)       kwoty należności ogółem.

Dane korygowane notą korygującą

Jeżeli nabywca nie może skorygować notą korygującą ww. danych, to oznaczałoby, że może skorygować wszystkie inne dane, które nie zostały tam wymienione. Nabywca powinien mieć możliwość skorygowania przede wszystkim następujących danych na fakturze lub fakturze korygującej:

1)         daty wystawienia;

2)         kolejnego numeru nadanego w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3)         imion i nazwisk lub nazw podatnika i nabywców towarów lub usług oraz ich adresy;

4)         numeru, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5)       numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6)         daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7)         nazwy (rodzaju) towaru lub usługi.

Notą nie można korygować pełnych danych

Z powyższego wynika możliwość skorygowania wszystkich ww. danych przez nabywcę. Jednakże zarówno organy skarbowe, jak i sądy administracyjne stoją na stanowisku, że w przypadku korygowania wszystkich danych dotyczących nabywcy tj. NIP, nazwy podatnika oraz jego adresu konieczne jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Niewłaściwe będzie więc wystawienie noty korygującej przez nabywcę, gdy wszystkie dane nabywcy na fakturze są błędne. Przykładem takiego stanowiska jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 września 2017 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.328.2017.1.MK.

Czytamy w niej, że: „skorygowanie błędu polegającego na nieprawidłowym wskazaniu danych nabywcy powinno nastąpić poprzez wystawienie faktury korygującej, zawierającej dane określone w art. 106j ust. 2 ustawy, w szczególności wskazującej jako przyczynę korekty błędne określenie danych nabywcy oraz prawidłową treść korygowanych pozycji, czyli prawidłowe dane nabywcy.”. Analogiczne stanowisko zajmują sądy administracyjne, przykładowo wyrok WSA w Poznaniu z dnia 4 lutego 2016 r. sygn. akt I SA/Po 1270/15.

Sąd wskazał w nim, że „analizując dalej treść art. 106k ust. 1 u.p.t.u. Sąd zauważa, że przedmiotem korekty mogą być tylko pomyłki. Dlatego zasadne jest z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, stanowisko organu, że w niniejszej sprawie prawidłowe jest skorygowanie faktury VAT poprzez wystawienie faktury korygującej przez wystawców faktur. W ten sposób bowiem to wystawcy faktur VAT (faktur VAT korygujących i duplikatów) mogą jednoznacznie zweryfikować, czy wskazanie jako nabywcy skarżącej (Spółki Przejmującej) było wynikiem ich błędu, czy też ewidentnie świadomym działaniem i są to w istocie dokumenty skierowane do współpracującej z nimi i nadal istniejącej Spółki Dzielonej – pozostałej.”.

Z ostrożności powinno się korygować notą jedynie jedną z trzech danych identyfikujących nabywcę podaną błędnie, tj. tylko NIP, tylko adres albo tylko nazwę. Gdy na fakturze będzie widoczny błąd dwóch z trzech danych identyfikujących nabywcę, to taką fakturę najlepiej skorygować fakturą korygującą (pomijając kwestie ograniczeń systemów księgowych dotyczących wystawienia faktury korygującej wyłącznie do danych nabywcy) a nie notą.

Uzupełnienie danych

Czy wobec powyższego notą korygującą można uzupełnić dane, które nie zostały ujęte na fakturze lub fakturze korygującej?

W mojej ocenie tak, pod warunkiem, że nie są to dane wskazane w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT. Pomyłka to nie tylko uchybienie polegające na błędnym ujęciu na fakturze jakiegoś elementu, lecz również uchybienie polegające na nie ujęciu żądanych danych, które na fakturze się jednak nie znalazły. Pośrednio potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 sierpnia 2012 r. nr IPTPP4/443-319/12-6/UNR dotycząca uzupełnienia NIP, który nie został ujęty przez sprzedawcę na fakturze.

Taka pomyłka może dotyczyć np. terminu płatności, czy też numeru rejestracyjnego środka transportu.

/ VAT / Tagi: ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *