Kasy online – co się stanie gdy nie będzie zmian w ustawie o VAT?

Sejmowe prace

W Sejmie jest rozpatrywany projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który ma wprowadzić do ustawy o VAT kasy online. Kasy te mają przekazywać w czasie rzeczywistym do serwera Ministerstwa Finansów dane o sprzedaży dokonywanej na takich kasach rejestrujących. W zamyśle Ministerstwa Finansów kasy rejestrujące online miały zostać wprowadzone z dniem 1 stycznia 2019 r. Natomiast sama ustawa miała wejść w życie 1 października 2018 r.

W poniedziałkowej Gazecie Prawnej ukazał się artykuł informujący, że prace parlamentarne dotyczące projektu ustawy o kasach online stanęły w miejscu. Rzeczywiście tak jest. Od 15 czerwca 2018 r., kiedy to odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie ww. projektu ustawy i skierowano projekt do Komisji Finansów Publicznych, nic się z projektem nie dzieje. Oczywiście tak wynika jedynie z sejmowej informacji o przebiegu prac parlamentarnych aktualnej na 10 września 2018 r.

Czasu na uchwalenie ustawy przez Sejm, Senat oraz podpisanie jej przez Prezydenta do końca września br. jest bardzo mało.

Problemy z rozporządzeniami

Jest jednak interesująca konsekwencja nieuchwalenia ustawy i niewprowadzenia kas online od 1 stycznia 2019 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 28 maja 2018 r. podpisał rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 22 czerwca 2018 r. (poz. 1206) i weszło w życie z dniem 7 lipca 2018 r. Rozporządzenie to uchyliło rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076). Jednakże na mocy § 67 i § 68 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r. poprzednio obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. mają w dalszym ciągu zastosowanie do kas rejestrujących z zapisem elektronicznym i zapisem papierowym (tzw. kasy dwurolkowe).

Zgodnie z § 68 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii, o których mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia uchylanego w § 69, przepisy dotychczasowe stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r. Stąd dotychczasowe przepisy (z 27 sierpnia 2013 r.) dotyczące stosowania kas z zapisem elektronicznym będą miały zastosowanie jeszcze kilka lat.

Inaczej jest jednak z kasami z zapisem papierowym. Zgodnie z § 67 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r. w przypadku kas z papierowym zapisem kopii przepisy dotychczasowe stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r.

Z powyższego wynika, że po 31 grudnia 2018 r. do kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii nie będą miały zastosowania przepisy rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r., które dotyczą kas online. Ponadto nie będą miały zastosowania przepisy uchylonego rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2013 r. Te ostatnie na podstawie cytowanego § 67 mają obowiązywać jedynie do końca 2018 r.

Konsekwencje

Wobec nieuchwalenia zmian do ustawy o VAT w zakresie kas fiskalnych nie zostaną wprowadzone zmiany w rozporządzeniach wykonawczych. Natomiast uchylone rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące odnoszące się do kas z papierowym zapisem kopii z końcem 2018 r. wygaśnie.

Gdyby ustawa została przyjęta Minister Finansów przyjąłby przygotowany już projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to uchyliłoby obecne rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013, poz. 363). W projekcie tego rozporządzenia w § 3 ust. 1 wskazano, że podatnicy prowadzą ewidencję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które na dzień nabycia przez podatnika posiadają potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione odpowiednio w art. 111 ust. 6a lub w art. 145a ust. 2 ustawy oraz kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 ust. 9 lub art. 145a ust. 16 ustawy.

W konsekwencji stare kasy fiskalne, w tym z papierowym zapisem kopii mogłyby być stosowane w dalszym ciągu. Również po 31 grudnia 2018 r. Jednak obecnie obowiązujące przepisy takiej normy nie zawierają, a Minister Finansów czeka z publikacją nowego rozporządzenia do momentu uchwalenia ustawy. A tej nie ma.

Skutkiem powyższego kasy z papierowym zapisem kopii od 1 stycznia 2019 r. nie będą mogły być stosowane przez jakiekolwiek podmioty. Od 1 stycznia 2019 r. nie będzie żadnego przepisu (o ile się nic nie zmieni), który upoważniałby podatników do stosowania takich kas fiskalnych.

Oczywiście Minister Przedsiębiorczości i Technologii może dokonać zmian w § 67 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r. i wydłużyć termin stosowania kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii na kolejny okres. Wszystko można zrobić, byle ze znacznym wyprzedzeniem. Jednak nie świadczy to o stabilności przepisów zwłaszcza podatkowych.

Podziel się

Komentarze (4)

 1. Igor :

  aha pozostaje jeszcze opcja kupna wypasionej kasy od producenta ktory gwarantuje przeróbke kasy na onlinową po wejsciu w zycie przepisów np novitus. Tyle że sama kasa to 1400zł, potem 600zł za przeróbkę kasy i oczywiscie pewnie odczyt pamięci 200-250zł. Czyli wychodzi razem ponad 2200zł. Ale przynajmniej kasa prawie na pewno nie trafi do kosza za pare miesięcy…
  Więc opcje są cztery:
  1.wymiana pamięci w obecnej kasie papierowej: ok 600zł+250 za sczytanie starej pamieci.
  2.nowa najtansza kasa 700zł Niestety dużo gorsza praca niż na mojej obecnej.
  3.nowa kasa z elektroniczna kopia – 1100zł
  4.nowa kasa Online Ready – 1400zł i potem dopłata 600 plus odczyt pamieci 250.
  Opcje 1,2,3 to pewne ponowne koszty w przyszlym roku na nową kase.
  Gdybym miał jakies ifno kiedy naprawdę bede musial zmienic tą kase i byłoby to przynajmniej w lipcu przyszlego roku to chyba wolalbym doplacic i kupic ta kase z elektroniczną kopią niż męczyć sie na tej najtanszym mercurym.
  Drukuje max kilkanascie paragonow dziennie wiec 2,3 miesiące można sie pomeczyć ale nie rok…

  • Wojciech Zajaczkowski :

   Wydaje się, że jednak wymiana na kasę elektroniczną z możliwością zamiany na kasę online wydaje się rozsądna. Jednak musi się Pan upewnić (najlepiej na piśmie z ustaleniem kosztów), czy kasa elektroniczna da się zamienić na online. Bo jeśli nie to wydatek będzie całkowicie nierozsądny.
   I jeszcze jedno – bardzo istotne. Jeżeli będzie Pan kupował kasę online (ale nie przekształconą), to będzie Pan mógł uzyskać zwrot z US 700 zł za kasę online – i tylko taką. Więc wydaje się, że opcja nr 1 jest najlepsza. Dodatkowo będzie miał Pan w zapasie kasę papierową do innych celów na wszelki wypadek.

 2. Magdalena :

  Z zainteresowaniem przeczytałam Pana artykuł i wyczerpującą analizę przepisów. Zastanawia mnie jednak czy ograniczenie zawarte w §67 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 (tj. dotyczące stosowania przepisów rozporządzenia z roku 2013 w stosunku do kas papierowa kopią do dnia 31 grudnia 2018) należy stosować w zakresie możliwości instalacji tego rodzaju kas po tym terminie czy możliwości ewidencjonowania sprzedaży na tego typu kasach. Rozporządzenie z 2013 roku określa warunki jakie musi spełniać kasa aby otrzymać potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, potwierdzenie jest wydawane na określony czas. Kasy z papierową kopią posiadają takie potwierdzenie, nie utraciło ono ważności ani nie zostało cofnięte. Więc może zamiarem ustawodawcy jest tylko ograniczenie możliwości wprowadzania na rynek tego typu kas po 31 grudnia 2018.

 3. Wojciech Zajaczkowski :

  Dziękuję za uwagi. Jednak stanowiska nie zmieniam.
  Ma Pani rację, że potwierdzenia dla kas zachowują ważność po dniu 31.12.2018 r., o ile nie zostanie uchwalona ustawa, która te potwierdzenia uchyla. Zgodnie bowiem z art. 145a ust. 7 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o VAT i prawo o miarach (projekt) Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., lub są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2018 r.
  Na podstawie tej ustawy ma zostać wydane nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Według nowego projektu tego rozporządzenia z dnia 5 listopada 2018 r. (w poprzednim projekcie rozporządzenia zapis był analogiczny) § 3 ust. 1: Podatnicy prowadzą ewidencję każdej poszczególnej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia, że kasa spełnia funkcje wymienione odpowiednio w art. 111 ust. 6a lub w art. 145a ust. 2 ustawy oraz wymagania lub kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 ust. 9 lub art. 145a ust. 16 ustawy, wyłącznie w trybie fiskalnym pracy tej kasy, po jej fiskalizacji.
  Zapewne wydawałoby się, że fraza “które zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia, że kasa spełnia …” została użyta w celu zapełnienia luki w wyniku (ewentualnego) wejścia w życie przepisu art. 145a ust. 7 pkt 2 ww. projektu ustawy. Jednak tak nie jest. Dowodem na to jest treść § 33 rozporządzenia w sprawie warunków i kryteriów technicznych z 2013 r. Przepis ten wskazuje, że:
  W przypadku gdy kasa spełniająca wymagania w zakresie warunków i kryteriów technicznych stwierdzone w:
  1) decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, z 2010 r. Nr 252, poz. 1694 oraz z 2011 r. Nr 140, poz. 818),
  2) potwierdzeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydanym po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332), na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1
  – została nabyta przez użytkownika w okresie obowiązywania tej decyzji lub potwierdzenia, może być nadal stosowana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, pod warunkiem że zapewnia prawidłowość rozliczeń podatku.
  Proszę zauważyć, że normodawca pozwolił na używanie kas, które były nabyte w okresie obowiązywania decyzji lub potwierdzenia.
  I teraz najważniejsze. W rozporządzeniu z 2013 r. wcześniejsze potwierdzenia dla kas nie zostały unieważnione. Zgodnie bowiem z § 32. 1 rozporządzenia z 2013 r.: Potwierdzenia wydane dla kas na podstawie dotychczasowych przepisów są ważne do dnia określonego w potwierdzeniu, chyba że potwierdzenie zostanie cofnięte.
  Proszę zauważyć, że w par. 33 pozwolono nadal używać kas mimo, że pozwolenia na podstawie par. 32 cały czas były ważne. Po co pozwolono podatnikom używać kas skoro pozwolenia były ważne?
  Gdyby się kierować Pani stwierdzeniami, to pozwolenia po nowym roku będą ważne więc kasy będą mogły być używane bez problemu.
  W takim razie skoro w 2013 r. pozwolenia też były ważne to w jakim celu pozwolono podatnikom je nadal używać. Otóż dlatego, że pozwolenia potwierdzają możliwość korzystania z kas które zostały wyprodukowane na podstawie określonego rozporządzania w sprawie warunków i kryteriów technicznych. Brak rozporządzenia powoduje, że potwierdzenie choć ważne nie znajduje oparcia w przepisach technicznych. A więc kasa potwierdza, że spełnia kryteria, jednak tych kryteriów brak.
  Dlatego tak ważny jest przepis art. 111 ust. 6b ustawy o VAT, który mówi, że:
  Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do obrotu są obowiązani do uzyskania dla danego typu kas rejestrujących, służących do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje wymienione w ust. 6a oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.
  Kasy mają potwierdzenia nie ma jednak kryteriów dla których je wydano. Są jedynie dokumentem potwierdzającym, że kiedyś kasy te spełniały pewne kryteria techniczne. Teraz jednak tych kryteriów brak. Bez stwierdzenia w ustawie, czy w rozporządzeniu, że podatnicy mogą nadal takie kasy używać jest niezbędne dla korzystania z nich. Tak jak to było w 2013 r. w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych w par. 33. Brak takiego przepisu powoduje zamęt. Oczywiście MF jak będzie chciało, to przymknie oko i powie, że się nic nie stało. Jednak problem pozostaje.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *