Limity w VAT

W ustawie o podatku VAT obowiązuje wiele limitów umożliwiających podatnikom określone działanie oraz ograniczających stosowanie wskazanych przez ustawodawcę procedur.

W niniejszej liście starałem się wskazać obowiązujące limity w VAT wraz z ich ewentualnymi przeliczeniami na złote oraz podstawą prawną.

Rolnik ryczałtowy korzystający ze zwolnienia od podatku VAT (art. 2 pkt 19) – nie może być rolnikiem ryczałtowym rolnik obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r. wynosi 2.000.000 euro x 4,5153 zł, tj. 9.030.600 zł.

Mały podatnik – podatnik podatku od towarów i usług (art. 2 pkt 25):

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro x 4,5153 zł, tj. 5.418.000 zł,

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro euro x 4,5153 zł, tj. 203.000 zł.

Prezenty o małej wartości – towary (art. 7 ust. 3):

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (netto), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

WNT – brak obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez podmioty wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT: 50.000 zł (bez podatku od wartości dodanej należnego lub zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego, z którego towary te są wysyłane lub transportowane).

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju 35.000 euro albo 100.000 euro w zależności od wyboru przez dane państwo członkowskie (art. 34 dyrektywy 2006/112)

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju160.000 zł (art. 24 ust. 2 ustawy o VAT)

Miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami – zależne od przekroczenia kwoty 42.000 zł (bez podatku) (art. 28k ust. 2 pkt 3)

Import prezentów – zwolniony jest od podatku import (towarów) prezentów zwyczajowo ofiarowanych w związku z zawarciem związku małżeńskiego przez osoby przenoszące miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, przesyłanych przez osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, pod warunkiem że wartość poszczególnych prezentów nie jest wyższa niż kwota wyrażona w złotych odpowiadająca równowartości 1000 euro x 4,5153 zł, tj. 4.515 zł (art. 48 ust. 2).

Import towarów umieszczonych w przesyłkach – zwolniony jest od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro x 4,5153 zł, tj. 99 zł (art. 51 ust. 1)

Import towaru w bagażu osobistym – zwolniony jest od podatku import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, jeżeli ilość i rodzaj tych towarów wskazuje na przywóz o charakterze niehandlowym, a wartość tych towarów nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 300 euro x 4,5153 zł, tj. 1.355 zł (art. 56 ust. 1).

Import towaru w bagażu osobistym w transporcie lotniczym i morskim – zwolnienie stosuje się do importu towarów, których wartość nie przekracza 430 euro x 4,5153 zł, tj. 1.942 zł (art. 56 ust. 2).

Uzgodnienie proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego, gdy kwota sprzedaży netto w poprzednim roku podatkowym była niższa niż 30 000 zł (art. 90 ust. 8).

Proporcjonalne odliczanie podatku naliczonego – gdy proporcja określona zgodnie z art. 90 ustawy o VAT przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100% (art. 90 ust. 10 pkt 1).

Wieloletnia korekta podatku naliczonego dot. pojazdów samochodowych o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł (art. 90b ust. 1 w związku z ust. 6).

Korygowanie wieloletnie podatku naliczonego od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy oraz od nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów, gdy wartość początkowa przekracza 15 000 zł (art. 91 ust. 2).

Faktura „uproszczona” (paragon z NIP) do kwoty brutto 450 zł albo 100 euro (art. 106e ust. 5 pkt 3).

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – wartość faktury brutto ponad 15.000 zł (art. 108a ust. 1a).

Zwolnienie podmiotowedo 200.000 zł sprzedaży (bez podatku) w roku podatkowym (kalendarzowym) (art. 113 ust. 1 ).

Inne:                                                                           

Zwolnienia z kasy rejestrującej, tzw. zwolnienie podmiotowe – 20.000 zł sprzedaży (bez podatku) w roku podatkowym (kalendarzowym) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (§ 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących).

/ VAT / Tagi: ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *