Kiedy należy stosować oznaczenie SW?

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988 ze zm.) wprowadziło dla podatników VAT czynnych obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów nowego pliku JPK_VAT zawierającego nowy zakres danych, które muszą się znaleźć w ewidencji VAT.

Jednym z nowych oznaczeń w ewidencji podatku należnego jest symbol „SW”. Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia: dodatkowo ewidencja (w zakresie podatku należnego) zawiera oznaczenia dotyczące dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy – oznaczenie „SW”.

Czego dotyczy to oznaczenie? Ministerstwo Finansów a swojej stronie internetowej w zakładce JPK_VAT z deklaracją / pytania i odpowiedzi wyjaśnia, że: Oznaczenie SW dotyczy dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy, tj. zarówno opodatkowanej w kraju, jak i w innych państwach Unii Europejskiej. Mimo obowiązku wystawiania faktur w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wystarczy ujmowanie tej sprzedaży na podstawie dokumentu zbiorczego. Odpowiedź Ministerstwa Finansów uważam, co do zasady, za prawidłową, jednak sposób jej sformułowania może powodować trudności ze zrozumieniem o jaką sprzedaż chodzi, szczególnie że Ministerstwo pisze o sprzedaży „opodatkowanej w kraju”.

Stąd też wielokrotnie spotkałem się z pytaniami, czy oznaczenie „SW” dotyczy również sprzedaży wysyłkowej realizowanej w kraju na rzecz krajowych konsumentów.

W celu wyjaśnienia należy przywołać ust. 1 i 2 art. 23 ustawy o VAT, jak również definicję sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o VAT: w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2.

Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o VAT: w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Zarówno ust. 1 i ust. 2 art. 23 ustawy o VAT określają miejsce świadczenia (opodatkowania) sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Co do zasady miejsce to znajduje się poza terytorium państwa dostawy towarów (Polski) i jest wskazane jako miejsce przeznaczenia towarów znajdujące się na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE. Z ustępu 2 wynika natomiast, że w sytuacji nie przekroczenia kwoty ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów miejsce świadczenia (opodatkowania) wysłanych za granicę towarów znajdować się będzie na terytorium kraju (Polski).

Definicja „sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju” jest zawarta w art. 2 pkt 23 ustawy o VAT. W myśl ww. regulacji: ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

  1. podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
  2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Jak wynika z treści art. 2 pkt 23 ustawy o VAT sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju nie jest sprzedażą w wyniku której towar pozostaje na terytorium Polski, lecz występuje wyłącznie wtedy, gdy nabywca, który nie ma obowiązku rozliczenia nabycia wewnątrzwspólnotowego otrzymuje towar wysłany z terytorium Polski na terytorium innego kraju UE.

Wynika z powyższego, że oznaczenie „SW” może mieć zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy towar jest wysyłany z Polski poza Polskę od innego kraju UE. Natomiast na oznaczenie faktury symbolem „SW” nie ma wpływu to, czy transakcja ta będzie opodatkowana w Polsce, czy też sprzedawca będzie musiał zapłacić VAT od tej sprzedaży w państwie członkowskim przeznaczenia towarów.

Natomiast nie podzielam stanowiska Ministerstwa Finansów w sprawie możliwości ujmowania tej sprzedaży na podstawie dokumentu zbiorczego, mimo obowiązku wystawiania faktur w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Takie postępowanie nie wynika z żadnej regulacji i podatnicy, pomimo wyjaśnień Ministerstwa,  nie powinni w ten sposób postępować, tj. ujmować faktur zbiorczo na podstawie dowodu wewnętrznego oznaczonego „WEW” i w takiej sytuacji oczywiście oznaczonego również symbolem „SW”. Ewidencjonowanie powinno odbywać się wyłącznie na podstawie faktur lub wcześniej wystawionych paragonów fiskalnych, a faktura dotycząca sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju wystawiona do paragonu fiskalnego powinna mieć oznaczenie „FP” oraz „SW”.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *