Nowe warunki dla stawki 0% przy WDT

W projekcie z dnia 11 czerwca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy Ministerstwo Finansów dokonuje implementacji dyrektywy 2018/1910 w zakresie wprowadzenia do ustawy o VAT przesłanki materialne, od których spełnienia zależy możliwość zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Obecne przepisy

W obecnych regulacjach istnieje już wymóg posiadania przez nabywcę ważnego numeru identyfikacyjnego, nadanego mu przez państwo członkowskie inne niż państwo rozpoczęcia wysyłki. Wymóg ten w związku z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowi jedynie (do końca 2019 r.) przesłankę formalną zwolnienia, której brak nie pozwala kwestionować zasadności zastosowania stawki 0%.

Dyrektywa 2018/1910 zmieniająca dyrektywę VAT 2006/112 od dnia 1 stycznia 2020 r. wprowadza wymóg posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego VAT przez nabywcę w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym rozpoczyna się transport towarów, jako przesłanki materialnej umożliwiającej dostawcy zastosowanie stawki 0%. Wymóg ten będzie niezbędny i nie będzie go można pominąć.

Przepisy polskie

Zgodnie z projektowanym art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jednym z warunków koniecznych do zastosowania stawki 0% dla WDT będzie, poza dokonaniem dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, ale również podanie przez nabywcę tego numeru dostawcy.

… i unijne

Ponadto dyrektywa 2018/1910 wprowadza obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej jako przesłanki materialnej do zastosowania stawki 0% przy WDT. Projektowane przepisy ustawy o VAT w dodanym ust. 1a w art. 42 ustawy o VAT wprowadzają warunek złożenia przez dostawcę prawidłowej informacji podsumowującej, którego niespełnienie będzie skutkować brakiem możliwości zastosowania stawki 0%.

Zgodnie z jego treścią: Stawka podatku, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania, jeżeli:

1) podatnik nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1, lub

2) złożona informacja podsumowująca nie zawiera prawidłowych informacji dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 100 ust. 8

– chyba że podatnik należycie pisemnie wyjaśnił uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego.

VAT-UE

Przypomnieć należy, że zgodnie z treścią art. 100 ust. 8 ustawy o VAT: informacja podsumowująca powinna zawierać następujące dane:

1)      nazwę lub imię i nazwisko podmiotu składającego informację podsumowującą oraz jego numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu dokonanym przez naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 97 ust. 9, który zastosował dla transakcji, o których mowa w ust. 1;

2)    właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej takim podatnikiem, nabywających towary lub usługi, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;

3)    właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego dostawy towarów, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

4)      łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, łączną wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w tym również łączną wartość dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 3, łączną wartość świadczonych usług, o których mowa w ust. 1 pkt 4 – w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów.

Z powyższego wynika, że niezłożenie informacji podsumowującej VAT-UE lub złożenie informacji podsumowującej, która nie będzie zawierała prawidłowych informacji dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów będzie skutkowało możliwością pozbawienia podatnika prawa do zastosowania stawki 0% przy WDT.

Zdaniem Ministerstwa Finansów

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów: „Warunek ten może być w pewnych okolicznościach uchylony, jeśli dostawca należycie wyjaśni naczelnikowi urzędu skarbowemu, w formie pisemnej, swoje uchybienie, np. w sytuacji, gdy niezłożenie informacji podsumowującej lub złożenie jej po terminie czy też podanie w niej nieprawidłowych informacji było wynikiem pomyłki, a nie przykładowo udziału w przestępstwie. Powyższe wskazuje, że to na podatnika zostaje przerzucony obowiązek należytego wyjaśnienia swojego uchybienia”.

Ministerstwo Finansów przykładowo podaje również przypadki, w których organy podatkowe uznają, że dostawca należycie uzasadnił swoje uchybienie (chyba że organy podatkowe udowodnią, że uchybienia te stanowią element oszustwa podatkowego):

  • dostawca wykazał wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w informacji podsumowującej w błędnym okresie;
  • dostawca popełnił niezamierzony błąd w odniesieniu do wartości danej dostawy;
  • dostawca przez pomyłkę podał stary numer identyfikacji podatkowej nabywcy, który uległ zmianie w wyniku – przykładowo – restrukturyzacji.

Z powyższego wynika, że zwiększy się istotnie możliwość zakwestionowania stawki 0% przy WDT, która będzie zależna od błędów natury technicznej – błędów formalnych, które po zmianie przepisów od 1 stycznia 2020 r. staną się błędami materialnymi powodującymi utratę prawa do stawki 0%.

Dodatkowo istotne zmiany regulacji dotyczące dokumentowania WDT nastąpią w wyniku wejścia w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.

/ VAT / Tagi: ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *