Prawo do odliczenia VAT od alkoholu

Chcąc odliczyć VAT od nabytego alkoholu należy kierować się regułą wynikającą z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT: „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”.

Od czego zależne jest odliczenie?

Odliczenie VAT jest uzależnione od tego czy nabyty towar – alkohol będzie wykorzystany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jeżeli tak, to prawo do odliczenia będzie zachowane. Jeżeli nie, to podatnik nie będzie miał takiego prawa (np. w przypadku zakupu alkoholu do realizacji czynności zwolnionych od VAT lub niepodlegających temu podatkowi).

Nie ma tu żadnego znaczenia to, czy wydatek na alkohol jest, czy nie jest kosztem uzyskania przychodu. Nie ma również znaczenia to, że alkohol ten raz będzie, a raz nie będzie opodatkowany przy jego wykorzystaniu (zużyciu lub przekazaniu) na cele działalności gospodarczej opodatkowanej.

Dla odliczenia nie będą miały również znaczenia postanowienia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Jak było kiedyś?

Ewentualna możliwość odliczenia VAT od alkoholu mogła być kwestionowana do końca listopada 2008 r. do kiedy obowiązywał przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Jednak uchylenie tej regulacji z dniem 1 grudnia 2008 r. spowodowało, że odliczenie VAT od nabytego alkoholu jest uzależnione jedynie od związku zakupu z czynnościami opodatkowanymi dokonywanymi przez podatnika.

Stanowisko MF starsze

Prawo do odliczenia VAT od alkoholu potwierdzają obecnie indywidualne interpretacje organów skarbowych. Przykładem interpretacji podatkowych wskazujących na możliwość odliczenia podatku z faktur dokumentujących nabycie alkoholu są m.in.: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2.11.2009 r. nr IBPP1/443-798/09/AZb, gdzie wskazano: „uznać należy, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie ww. prezentów w postaci m.in.: piór, kalendarzy, gadżetów z logo firmy, kwiatów, alkoholu (niezależnie od możliwości zaliczenia ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym., bądź braku takiej możliwości) – o ile faktycznie – nabycie to jest związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych”, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11.10.2011 r. nr IPTPP2/443-303/11-4/AW, czy też interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6.05.2015 r. nr IBPP1/4512-52/15/LSz.

… i nowsze

W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18.08.2017 r. nr 0114-KDIP1-1.4012.235.2017.1.RR wskazano: „Wnioskodawca we wniosku wskazał, że jest podmiotem świadczącym usługi logistyczne, w tym usługi transportowe, usługi pomocnicze do usług transportowych oraz usługi spedycyjne. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. (…).

Mając na uwadze powyżej przywołane przepisy oraz opis stanu analizowanej sprawy, należy raz jeszcze wskazać, że zgodnie art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca przekazuje swoim kontrahentom w ramach reprezentacji zakupiony alkohol lub inne prezenty, a więc należy przyjąć, że przekazanie to związane jest, co prawda pośrednio, z czynnościami opodatkowanymi. Zaznaczyć należy, że ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Zatem przy nabyciu alkoholu bądź innych prezentów Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”.

Wniosek

Powyższe interpretacje wskazują na ugruntowaną linię orzeczniczą organów skarbowych w ww. zakresie. Ryzyko zakwestionowania odliczenia VAT od zakupionego alkoholu wykorzystywanego do zużycia (konsumpcji) z kontrahentami podczas spotkań biznesowych na targach, wystawach, czy w siedzibie firmy, jak i przekazywanego kontrahentom w formie upominków, czy prezentów jest bardzo nieznaczne lub nie ma go wcale.

Należy jednak pamiętać, że przy przekazywaniu (ale nie zużyciu) alkoholu wystąpi konieczność zaewidencjonowania takiej czynności w kasie rejestrującej.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *