Split payment a posiadane rachunki bankowe

Wprowadzany ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa czeka na podpis Prezydenta) od 1 listopada 2019 r. do ustawy o VAT obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) wprowadzi istotne zmiany w zakresie rachunków bankowych.

Do końca października każdy podatnik prowadząc działalność gospodarczą powinien posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym. Obecnie nie ma jednak żadnych regulacji prawnych ograniczających możliwość korzystania przez niektórych podatników (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne będące wspólnikami spółek cywilnych) z rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych – ROR-ów.

Posiadanie ROR-ów obniża koszty prowadzonej działalności gospodarczej i uniemożliwia nabywcom dokonanie przelewu w ramach split payment, gdyż do rachunków ROR nie są tworzone rachunki VAT. Te ostatnie są zakładane automatycznie przez banki do (prawie) każdego rachunku rozliczeniowego. Oczywiście banki w umowach z posiadaczami rachunków zastrzegają, że rachunków ROR nie można wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej, jednak takie zapisy umowne odnoszą się wyłącznie do posiadacza rachunku w danym banku, a nie do wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą.

Od 1 listopada 2019 r. nastąpi w tym zakresie istotna zmiana przepisów. Zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy o VAT: przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Powyższa zapis oznacza, że od 1 listopada 2019 r. podatnicy dokonujący płatności za nabyte towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, której wartość przekracza 15.000 zł brutto (kwota ta jest podawana przez Ministerstwo Finansów – poniżej grafika MF – choć powołany przepis stanowi co innego i wykładnia MF całkowicie rozmija się z brzmieniem regulacji).

Należy zauważyć, że art. 108a ust. 1a ustawy o VAT nie odnosi się wyłącznie do podatników VAT czynnych, lecz także znajdzie zastosowanie do płatności dokonywanych przez podatników VAT zwolnionych.

Równocześnie ustawodawca od 1 listopada 2019 r. dodał nowy art. 108e ustawy o VAT, zgodnie z którym: podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, oraz podatnicy nabywający te towary lub usługi są obowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.

Powyższy zapis normatywny wskazuje, że podatnicy zarówno czynni jak i zwolnieni z VAT będą zobowiązani do posiadania rachunku rozliczeniowego (nie ROR) jeżeli od 1 listopada 2019 r. będą dokonywać sprzedaży towarów i usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jak i będą dokonywać zakupów towarów i usług wskazanych w ww. załączniku.

Należy podkreślić, że odmiennie niż to wynika z art. 108a ust. 1a ustawy o VAT posiadanie rachunku rozliczeniowego nie będzie zależne od wielkości sprzedaży, czy zakupów tych towarów i usług. Konsekwencją będzie obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego przez każdego podatnika, który nabywa lub sprzedaje towary lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, bez względu na kwotę owego zakupu lub sprzedaży.

Bank posiadacza rachunku utworzy automatycznie do nowo otwartego rachunku rozliczeniowego rachunek VAT.

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *