VAT rozliczany kwartalnie w 2020 r.?

Podatnicy rozliczający się w ubiegłym (2019) roku kwartalnie w podatku VAT w związku ze zmianami przepisów powinni upewnić się, czy nie są zobowiązani do rozliczeń miesięcznych począwszy od rozliczenia za styczeń 2020 r. Biorąc pod uwagę, że termin złożenia deklaracji VAT-7 za styczeń upływa we wtorek 25 lutego 2020 r. nie zostało zbyt dużo czasu na ewentualne złożenie deklaracji miesięcznej zamiast dotychczasowej deklaracji kwartalnej.

Ustawodawca w związku ze zmianami przepisów od 1 listopada 2019 r. dotyczącymi wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w stosunku do towarów wymienionych w nowo dodanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT oraz likwidacją załączników do ustawy nr 11, 13 i 14 wprowadził zasadę, że z rozliczenia kwartalnego nie będą m.in. mogli korzystać podatnicy którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł – art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

W art. 99 ust. 3b ustawy o VAT zastrzeżono jednak, że za dostawę towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, nie uznaje się dostawy towarów, o których mowa w poz. 92 tego załącznika, jeżeli:

1) dostawa ta jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów;

2) dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.

Pozycja 92 załącznika nr 15 do ustawy o VAT dotyczy benzyn silnikowych, olejów napędowych, gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Z przywołanych wyżej regulacji wynika, że podatnicy którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy, gdy łączna wartość tych czynności (dotyczących towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15) bez kwoty podatku (netto) przekroczyła, w jakimkolwiek miesiącu tych kwartałów, kwotę 50.000 zł tracą prawo do rozliczeń kwartalnych.

Do kwoty 50.000 zł netto miesięcznej sprzedaży towarów i usług z załącznika nr 15 nie wlicza się towarów wymienionych w pozycji nr 92 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, tj. benzyn silnikowych, olejów napędowych, gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym jeżeli:

1) dostawy te były dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów, lub

2) dostawy te dokonywał podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.

Ponadto zgodnie z art. 99 ust. 3b ustawy o VAT: w przypadku gdy łączna wartość dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, bez kwoty podatku przekroczyła kwotę, o której mowa w ust. 3a, podatnicy, o których mowa w ust. 2 i 3, są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

1) w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;

2) następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Uwzględniając fakt, że przepisy dotyczące załącznika nr 15 weszły w życie z dniem 1 listopada 2019 r., to z powyższych regulacji wynikałoby, że podatnik, który w jakimkolwiek miesiącu 2019 r. lub w jakimkolwiek miesiącu ostatniego kwartału roku 2018 (październik-grudzień) dokonał dostaw towarów lub świadczył usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT na kwotę netto przekraczającą 50.000 zł był zobowiązany do rozliczania się miesięcznie już w 2019 r.

Jednakże ustawodawca zawarł w art. 11 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przepis przejściowy, zgodnie z którym: podatnicy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy składali deklaracje za okresy kwartalne, a po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne, składają deklaracje za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2020 r.

Przepis ten oznacza, że podatnicy którzy w jakimkolwiek miesiącu okresu październik 2018 r. – grudzień 2019 r. dokonali dostaw towarów lub świadczyli usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT na kwotę netto przekraczającą 50.000 zł (z uwzględnieniem wyłączenia wynikającego z art. 99 ust. 3b ustawy o VAT) są zobowiązani do rozliczenia miesięcznego dopiero od stycznia 2020 r.

Jeżeli podatnicy przekroczyli wskazany przez ustawodawcę pułap sprzedaży tych towarów lub usług na kwotę 50.000 zł netto miesięcznie powinni za styczeń 2020 r. złożyć deklarację miesięczną VAT-7 z terminem jej złożenia do 25 lutego 2020 r. i ewentualnie wpłacić kwotę zobowiązania podatkowego wynikającego z tej deklaracji. Nie należy również zapominać o złożeniu do tej samej daty pliku JPK_VAT, jak i obowiązku aktualizacji druku VAT-R.

/ VAT / Tagi: ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *