Wprowadzenie kas online przesunięte na 2021 r.

W dniu 18 czerwca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020, poz. 1059).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 145b ust. 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym: minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy określone w ust. 1 i 3, określając rodzaje czynności, dla których termin został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwości prowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Rozporządzenie przedłuża terminy, w których podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Przedłużenie to dotyczy następujących czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT:

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do:

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych zwęgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

2) do dnia 30 czerwca 2021 r. – do świadczenia usług:

a) fryzjerskich,

b) kosmetycznych i kosmetologicznych,

c) budowlanych,

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e) prawniczych,

f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Równocześnie ww. rozporządzenie przedłuża terminy (wskazane w art. 145b ust. 3 ustawy o VAT) przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, w celu dokonania odliczenia lub otrzymania zwrotu kwot na zakup kas rejestrujących online (nie więcej niż 700 zł).

Rozporządzenie przyjmuje za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji dla podatników wykonujących czynności wskazane:

  • w pkt 1 – dzień 1 stycznia 2021 r.,
  • w pkt 2 – dzień 1 lipca 2021 r.

Wskazanie tych terminów oznacza, że podatnicy, którzy wykonywać będą od dnia 1 stycznia 2021 r. czynności wymienione w pkt 1, jak również podatnicy, którzy wykonywać będą od dnia 1 lipca 2021 r. czynności wymienione w pkt 2 – uprawnieni będą do odliczenia lub otrzymania zwrotu kwot na zakup kas rejestrujących online.

Warunkiem odliczenia jest jednak:

  • rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online w obowiązujących terminach,
  • rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia,
  • posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Powyższe warunki należy spełnić łącznie.

Odliczenie dokonuje się w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

W przypadku podatników wykonujących czynności zwolnione podmiotowo lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo zwrot kwoty wydanej na zakup jest dokonywany na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Należy pamiętać, że podatnicy, którzy od 1 stycznia 2021 r. albo 1 lipca 2021 r. będą zobowiązani do zainstalowania kasy online w związku z wykonywaniem czynności wymienionych w ww. rozporządzeniu z dnia 10 czerwca 2020 r. już obecnie mają prawo do odliczenia kwoty 700 zł na zakup każdej kasy rejestrującej o ile spełnią wskazane wyżej warunki (zakup kasy online, posiadanie faktury, posiadanie dowodu zapłaty za fakturę) oraz rozpoczną ewidencjonowanie czynności wskazanych w ww. rozporządzeniu z dnia 10 czerwca 2020 r.

/ VAT / Tagi: , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *