Zaniechanie odsetek od zaległości w PIT

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568) wśród innych regulacji dotyczących kwestii podatkowych pojawił się przepis sugerujący przesunięcie terminu do złożenia zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z 30 kwietnia 2020 r. na 31 maja 2020 r.

Regulacja ta zawarta w art. 15zzj ww. ustawy stanowi, iż złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy Kodeks karny skarbowy. W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

Pomimo tego, że ww. regulacji wskazana jest nowa data – 31 maja 2020 r. nie oznacza to, że ustawodawca przesunął termin złożenia zeznania podatkowego w PIT. Nowy termin jest jedynie granicznym terminem do którego należy złożyć zeznanie nie będąc automatycznie ukaranym z ustawy Kodeks karny skarbowy. Przyczyną braku kary z tytułu kks jest autodenuncjacja, czyli złożenie czynnego żalu poprzez złożenie zeznania podatkowego po terminie 30 kwietnia 2020 r., ale nie później niż 31 maja 2020 r.

Złożenie zeznania podatkowego w okresie od 1 maja do 31 maja 2020 r. wywoła taki skutek, że mimo, że zeznanie zostanie złożone z opóźnieniem, podatnik nie będzie ukarany z kks za ww. wykroczenie skarbowe.

Złożenie zeznania po terminie nie zwalnia jednak podatnika z terminowej zapłaty, tj. do dnia 30 kwietnia 2020 r., zobowiązania podatkowego. Obowiązek zapłaty podatku oczywiście nie wystąpi, gdy kwota podatku do zapłaty wynosi 0 zł, albo gdy podatnik w zeznaniu wykaże nadpłatę (nadpłacony podatek). Gdy jednak wystąpi konieczność zapłaty podatku podatek ten należy zapłacić do dnia 30 kwietnia 2020 r. Przywołany art. 15zzj ustawy o COVID wskazuje na możliwość złożenia zeznania w terminie późniejszym (do 31 maja 2020 r.), a nie na możliwość zapłaty podatku po 30 kwietnia 2020 r. Zapłata podatku po dniu 30 kwietnia 2020 r. będzie uważana za zapłatę po terminie i od należnej kwoty do wpłaty (zaległości podatkowej) będą naliczane odsetki za zwłokę – wyjątkiem są odsetki nieprzekraczające kwoty 8,70 zł, których się wówczas nie nalicza.

Ponieważ w podatku CIT wprowadzono preferencje polegające na odroczeniu terminu złożenia zeznania podatkowego i równocześnie wpłaty podatku, chcąc zachować symetrię takiej ulgi w PIT Minister Finansów w dniu 23 kwietnia 2020 r. podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 728).

Rozporządzenie wprowadza zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 r., o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a ustawy o PIT (chodzi o zeznania PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38 i PIT-39).

Niezapłacenie przez podatnika należnego podatku PIT w terminie do 1 czerwca 2020 r. nie będzie skutkowało koniecznością zapłaty odsetek od 1 maja do maksymalnie 1 czerwca 2020 r. Również wpłata części należnego podatku (od 1 maja już zaległości podatkowej) będzie skutkowała zaniechaniem poboru odsetek od tej wpłaconej części, jeżeli część zaległości zostanie uregulowana do 1 czerwca 2020 r.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów „z wpłatą podatku w terminie do 1 czerwca 2020 r. zostały zrównane przypadki, gdy do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego dojdzie w wyniku zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku, o których mowa w art. 59 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej”.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 maja 2020 r.

Dodatkowo należy zauważyć, że w ustawie o PIT zmianą wprowadzoną art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) dokonano zmiany terminu do jakiego można przekazać kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jeden procent podatku może być przekazany również, gdy zeznanie podatkowe zostało złożone do dnia 1 czerwca 2020 r. albo została złożona korekta tego zeznania nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Końcowo warto podkreślić, że nieponoszenie odpowiedzialności karnej skarbowej przez podatnika PIT będzie możliwe jedynie, gdy podatnik ten złoży zeznanie podatkowe nie później niż do dnia 31 maja 2020 r. pomimo tego, że wpłata należnego podatku nie będzie skutkowała ustawowymi odsetkami, gdy podatnik złoży to zeznanie i zapłaci podatek do dnia 1 czerwca 2020 r. Inaczej mówiąc, zapłacić podatek bez odsetek można do dnia 1 czerwca 2020 r., jednak złożenie zeznania w dniu 1 czerwca 2020 r. (tj. po dniu 31 maja 2020 r.) może skutkować grzywną z kodeksu karnego skarbowego.

/ VAT / Tagi:

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *