Zapłata samego VAT w mechanizmie podzielonej płatności

Czy w związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2018 r. split payment do ustawy o VAT oraz do przepisów Prawa bankowego możliwa jest zapłata samego VAT w mechanizmie podzielonej płatności (mpp)?

Zgodnie z art. 108a ust. 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2018 r.) zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

1)         zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

2)         zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Powyższy przepis wskazuje, że zastosowanie mpp będzie wymagało zapłacenia kwoty VAT dokonywanej na rachunek VAT oraz kwoty netto. Kwota netto zostanie przekazana na rachunek rozliczeniowy odbiorcy płatności. W ramach tego mechanizmu kwota VAT może zostać zapłacona w całości albo w części. Natomiast kwota netto, jak wynika z pkt 2 ww. przepisu, będzie mogła być zapłacona w całości, w części albo może zostać rozliczona w inny sposób. Wynika z tego, że kwota netto nie musi być koniecznie zapłacona w tym samym momencie, w którym płacona jest kwota VAT. Komunikat przelewu (nowa formatka przelewu dedykowana mpp) wypełniany przez nabywcę będzie zawierał kwotę VAT oraz kwotę brutto.Wynika to z art. 108a ust. 3 ustawy o VAT.

Nie oznacza to jednak, że kwota brutto w każdym przypadku będzie się składała z kwoty VAT oraz kwoty netto. Jak zaznaczono wyżej kwota netto może być uregulowana w inny sposób np. tradycyjnym przelewem, gotówką, czy też kompensatą. Wówczas komunikat przelewu realizujący przelew w ramach mpp będzie zawierał kwotę VAT (jej całość albo część) oraz kwotę brutto. Skoro jednak kwota netto będzie w wysokości 0 zł, to kwota VAT wskazana w tym komunikacie stanie się automatycznie kwotą brutto. Podatnik realizujący przelew będzie musiał do komunikatu wpisać kwotę brutto. Nastąpi wówczas powielenie kwoty VAT w dwóch pozycjach przelewu split payment – w pozycji VAT oraz pozycji kwota brutto.

Czy z przepisów zmienionej ustawy o VAT oraz przepisów Prawa bankowego jednoznacznie wynika taka możliwość?

Zgodnie z art. 62b ust. 2 ustawy Prawo bankowe (w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2018 r.) rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu:

1)         (…);

2)         wpłaty podatku od towarów i usług, dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 112b i art. 112c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego;

3)         wpłaty podatku od towarów i usług przez podatnika, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu przelewu;

(…);

6)         przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku przy użyciu komunikatu przelewu, w którym posiadacz w miejsce informacji, o których mowa w:

a) 108a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wskazuje kwotę przekazywanych środków,

b) 108a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wpisuje wyrazy „przekazanie własne”,

c) 108a ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wskazuje numer, za pomocą którego posiadacz jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług;

7)         przekazania środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego w informacji o postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

8)         przekazania środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki budżetowej, w przypadku gdy rachunek VAT prowadzony jest dla rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2 albo 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Wnioski

Jak wynika z powyższych przepisów w niektórych sytuacjach przekazanie wyłącznie podatku VAT w ramach tego mechanizmu będzie niezbędne do prawidłowej realizacji przelewu. Tak będzie w przypadku zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego (pkt 2). Jak również w przypadku wpłaty podatku VAT przez podatnika dokonującego WNT paliw silnikowych na rzecz płatnika, o którym mowa w art. 17a ustawy o VAT (pkt 3), przy użyciu komunikatu przelewu. Tak też będzie w sytuacji, gdy podatnik posiadający w tym samym banku co najmniej dwa rachunki VAT będzie chciał przekazać środki pieniężne z jednego rachunku VAT na inny rachunek VAT.

W przedstawionych przypadkach trudno, aby przelew w ramach mpp zawierał jeszcze kwoty netto, gdyż będzie przekazywany sam VAT. Wobec powyższego możliwe będzie zrealizowanie przelewu w ramach mechanizmu podzielonej płatności dotyczącego wyłącznie kwoty VAT. Nie stoi temu na przeszkodzie art. 62b ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo bankowe, w myśl którego rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu dokonania płatności kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT. Przepis ten nie wskazuje bowiem, że wraz z kwotą VAT niezbędne jest przekazanie również kwoty netto sprzedawcy/wystawcy faktury.

Podsumowując od 1 lipca 2018 r. możliwe będzie realizowanie płatności w ramach mpp wyłącznie kwoty VAT zarówno na rachunek urzędu skarbowego, jak i na rachunek kontrahentów. W tym drugim przypadku kwota netto może być uregulowana w inny sposób (gotówką, kompensatą). Może być również zapłacona odrębnym tradycyjnym przelewem bez zastosowania mpp.

/ VAT / Tagi: ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *