Zmiany w zwolnieniu podmiotowym

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, tzw. SLIM VAT wprowadzona ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (poz. 2419).

Wprowadzone zmiany dotyczą również art. 113 ustawy o VAT, tj. przepisu dotyczącego szczególnych procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców czyli podatników zwolnionych podmiotowo.

Zmiany w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT dokonano w związku z przełożeniem objętych tą regulacją grupowań towarów w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2008 na PKWiU 2015 r.

Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.: zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw:

  1. f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

– preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

– urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),

– maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

  1. g) hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:

– pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),

– motocykli (PKWiU ex 45.4).

W literze f tiret trzecie ww. regulacji dokonano zmiany polegającej na pozostawieniu „urządzeń elektrycznych (PKWiU 27) i równoczesnym wykreśleniu „nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27)”.

Wynikałoby z powyższego, że od 1 stycznia 2021 r. sprzedaż „nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego” w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie nie wyklucza możliwości stosowania zwolnienia podmiotowego w VAT.

Jednak zdaniem projektodawcy wyrażonym w uzasadnieniu do zmiany do ustawy o VAT jest inaczej. Czytamy tam (druk sejmowy 718):

„W efekcie zakres proponowanych zmian:

1)         zmiana w tirecie trzecim w lit. f w art. 113 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT – jest wynikiem zmiany zakresu/nazwy działu 27 PKWiU 2015 r. w stosunku do działu 27 PKWiU 2008r. zawartego w zmienianym tiret trzeci w lit. f przepisu. W związku z tym w zmienianym przepisie jest: „urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27)”, po proponowanej zmianie będzie: „urządzeń elektrycznych (PKWiU 27)”.

Natomiast zakres rzeczowy tego tiretu sprzed proponowanej zmiany, obejmujący wg. działu 27 PKWiU z 2008 r. „nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego” wchodzi w zakres działu 26 PKWiU 2015 r. tj. „komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” i w efekcie, po wprowadzeniu proponowanych zmian, tj. przełożenie w lit. f PKWiU 2008 r. na PKWiU 2015 r.  znajdzie się w tiret drugim. Oznacza to, że zmiana nie ma charakteru merytorycznego. 

Zakres działu 26 według PKWiU 2015 jest szerszy niż według PKWiU 2008, gdyż część obszaru tematycznego została przesunięta z działu 27 PKWiU 2008. Jak wskazano, nie ma to jednak przełożenia na zakres wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f tiret drugie i trzecie ustawy o VAT.”.

Z powyższego wynika, że w ocenie Ministerstwa Finansów nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego przed zmianą przepisów mieścił się w dziale 27 PKWiU 2008, a po zmianie od 1 stycznia 2021 r. znajduje się w dziale 26 PKWiU 2015. Stąd jak pisze Ministerstwo Finansów „zmiana nie ma charakteru merytorycznego”.

Ministerstwo Finansów ma rację, chociaż argumentacja powinna być całkowicie inna.

Otóż zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. 2015, poz. 1676 ze zm.) w dziale PKWiU 27 znajduje się grupowanie 27.52 PKWiU 2015, w którym wymieniony jest „Sprzęt gospodarstwa domowego, nieelektryczny”.

Również w wyjaśnieniach do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) – wersja z dnia 25.03.2019 r. zawartych na stronie GUS w opisie grupy 27.5 PKWiU „Sprzęt gospodarstwa domowego” wskazano:

Grupa ta obejmuje:

  • małe urządzenia elektryczne,
  • elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, taki jak: wentylatory, odkurzacze, elektryczne froterki, urządzenia do gotowania, pralki, chłodziarki, zamrażarki,
  • urządzenia gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowane, elektryczne i nieelektryczne, takie jak: zmywarki, podgrzewacze wody, rozdrabniacze odpadków,
  • urządzenia, które zasilane są elektrycznością, gazem lub innym źródłem zasilania”

W grupowaniu PKWiU 27.52 ustawodawca w poszczególnych pozycjach PKWiU wielokrotnie wskazuje na nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego.

Natomiast w dziale PKWiU 26 „Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” słowo „nieelektryczne” pada tylko 1 raz i nie dotyczy sprzętu gospodarstwa domowego, lecz „nieelektrycznych przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych” PKWiU 26.51.

Jak wynika z powyższego „nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego” nie zawiera się w dziale 26 PKWiU 2015, lecz w dziale 27 PKWiU 2015 „Urządzenia elektryczne”. Natomiast z uwagi na fakt, że ustawodawca nie posłużył się pojęciem „ex” w odniesieniu do działu 27 PKWiU, to oznacza, że wszelkie czynności wskazane w dziale 27 PKWiU będą objęte wyłączeniami ze zwolnień podmiotowych, w tym też nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, jeżeli sprzedaż towarów tam zawartych będzie dokonywana w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Le plus important à ce sujet est qu’un médicament générique équivaut à son homologue de marque, mais est souvent beaucoup moins cher
https://problemederection.org/levitra.html
De nombreux jeunes posent des questions sur le Viagra générique
https://problemederection.org/viagra-generique.html
Pourtant, il est important de savoir que c’est l’un des médicaments parfaits de tous les temps. La recommandation est élémentaire, mais elle peut faire toute la différence si vous avez besoin d’informations sur le sujet. La plupart des médicaments peuvent nous aider, mais les médicaments peuvent également avoir des effets secondaires nocifs. Des études ont montré à plusieurs reprises que les réactions allergiques au remède sont rares, mais les hommes doivent être très prudents lorsqu’ils utilisent ces pilules. Selon les statistiques, ces remèdes sont généralement sans danger lorsqu’ils sont utilisés conformément à la prescription et ont relativement peu d’effets secondaires indésirables. Avant de prendre tout médicament, informez votre médecin si vous présentez ou avez eu un rétrécissement de la valve aortique. Ne prenez pas plus de génériques que ce qui est recommandé. En fin de compte, cela laisse évidemment beaucoup de préoccupations à considérer. Gardez à l’esprit que les médicaments sont importants car ils stimulent l’énergie. De toute évidence, Internet est le moyen alternatif de commander tout type de générique car il offre le plaisir de commander via Internet.
https://problemederection.org/cialis-generique.html
Pourquoi les médicaments sont-ils contrefaits? cialis generique
Bien sûr, les problèmes de santé peuvent survenir rapidement. Cet aspect est apprécié très positivement par les patients et leurs familles, spécial avec tous les choix disponibles. À tout moment, le Web est le moyen rentable d’obtenir des médicaments pour tous les appareils. Internet a déjà bouleversé des industries entières à travers le monde. Les soins de santé n’ont pas été plus lents à changer, et des pharmacies en ligne sont apparues en réponse. Il n’est pas surprenant que de nombreuses sociétés pharmaceutiques se soient connectées en ligne. Les pharmacies étrangères respectées sur Internet ont des repères de qualité bien définis, des politiques de sécurité simples et une adresse physique vérifiable. Lorsque les consommateurs sont satisfaits du service, ils prévoient de continuer à acheter des médicaments sur ordonnance en ligne. Il y a beaucoup de dangers à considérer lors de la commande de vos remèdes sur ordonnance en ligne. D’une manière ou d’une autre, l’avenir de ce marché en ligne semble très prometteur. Des questions, comme «Viagra cost», sont liées à quelques types de problèmes de santé. Plus tard, il sera peut-être intéressant d’en parler davantage.
Pourquoi les médicaments sont-ils contrefaits?

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *