Zwroty VAT od września 2019 r.

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dokonano znacznych zmian w ustawie o VAT – likwidacja deklaracji VAT, nowa struktura JPK_VAT, szczegółowe określenie zasad prowadzenia ewidencji VAT, likwidacja druków VAT-ZD, itd. – które wejdą w życie dwuetapowo od 1 kwietnia i od 1 lipca 2020 r. Poza ww. zmianami ustawodawca w tej ustawie dokonuje nowelizacji wielu przepisów ustawy o VAT, w tym również niektórych przepisów dotyczących zwrotów podatku na rachunek bankowy.

Zwrot w terminie 25 dni

W celu uzyskania zwrotu podatku na rachunek bankowy w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia (deklaracji VAT), tzw. zwrotu przyspieszonego podatnik musi spełnić warunki wskazane w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Wśród nich są m.in. zapłata wszystkich faktur do dnia złożenia rozliczenia, czy też kwota z przeniesienia z poprzedniego okresu rozliczeniowego nie może być większa niż 3.000 zł. Innym warunkiem jest złożenie przez podatnika dokumentów potwierdzających zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika.

Zgodnie z art. 87 ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT: urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki: podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2.

Przepisy nie wskazują jednoznacznie, kiedy muszą być spełnione warunki umożliwiające przyspieszony zwrot podatku. Nie wiadomo więc, czy spełnienie warunku w postaci złożenia w urzędzie skarbowym dokumentów potwierdzających zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika powinno nastąpić najpóźniej w dniu składania deklaracji podatkowej, w której wykazuje się zwrot, czy też musi posiadać takie dokumenty w dniu złożenia deklaracji, a może je złożyć do urzędu skarbowego w terminie późniejszym.

Przepisy po zmianie od września 2019 r.

Stąd też nowa treść art. 87 ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT od 1 września 2019 r. będzie brzmieć: urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki: podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a.

Oznaczać to będzie konieczność złożenia do urzędu skarbowego potwierdzenia zapłaty należności na rachunek bankowy nie później niż w dniu złożenia deklaracji VAT.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów zmiana „doprecyzowuje jeden z warunków uzyskania zwrotu różnicy podatku w terminie przyśpieszonym 25 dni. Zmiana polega na wskazaniu, że podatnik, aby uzyskać zwrot w terminie 25-dniowym, musi złożyć w urzędzie skarbowym, w odniesieniu do faktur ujętych w deklaracji podatkowej, potwierdzenie zapłaty wynikających z tych faktur należności w całości za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu indentyfikacyjnym. Potwierdzenie zapłaty tych należności podatnik musi złożyć nie później niż w dniu złożenia deklaracji.”.

Zwrot we wrześniu za sierpień

Należy jasno stwierdzić, że skoro w obecnych przepisach nie było jednoznacznych wskazań dotyczących terminu złożenia do urzędu skarbowego potwierdzenia zapłaty należności na rachunek bankowy, to oznacza to, że zmiana przepisów od 1 września 2019 r. nie ma charakteru doprecyzowującego (technicznego), lecz ma charakter materialnoprawny. Ponieważ brak jest przepisu przejściowego można dowodzić, że deklaracje składane jeszcze za sierpień 2019 r. we wrześniu 2019 r. powinny być składane na podstawie ówczesnych (sierpniowych) warunków zwrotu podatku. Jednak stanowisko Ministerstwa Finansów jednoznacznie wskazuje, że organy podatkowe będą stać na stanowisku, iż już deklaracje składane za sierpień we wrześniu powinny być składane z uwzględnieniem zmienianej regulacji.

/ VAT / Tagi: , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *