E-paragony wyłącznie w kasach online

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568) wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług możliwość przesyłania nabywcom paragony w postaci elektronicznej. Zmiana ta weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r., tj. z dniem ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 111 w ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT: Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

a) w postaci papierowej lub

b) za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Zmiana dotyczy możliwości przesyłania paragonów elektronicznie. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 111 w ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT: Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

a) w postaci papierowej lub

b) za zgodą nabywcy, w formie elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Wydrukowanie paragonów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących jest obowiązkowe za wyjątkiem (art. 111 ust. 3a pkt 8) e-paragonów wskazanych w art. 111 ust. 3a pkt 1 lit b) ustawy o VAT.

Zmiana była wcześniej zapowiadana, jednak jej szybsze wprowadzenie jest zasadniczo związane z COVID-19. Przyspieszenie wprowadzenia e-paragonów powinno być równoczesne z powszechnością ich wprowadzenia. Tak się jednak nie stało.

Zgodnie bowiem z treścią art. 145a ust. 12 ustawy o VAT, który dotyczy wyłącznie kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii: „Przepisy art. 111 ust. 1, 1b–3, ust. 3a pkt 1 lit. a, pkt 2–4, 6–9, 11 i 13, ust. 3b–3d, ust. 6a zdanie drugie, ust. 6c–6f i 6g–6i stosuje się odpowiednio.”.

Wynika z tego, że przepis art. 111 ust. 3a pkt 1 lit b) ustawy o VAT ma zastosowanie wyłącznie do sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem kasy online i nie będzie mógł być stosowany przez tych podatników, którzy używają kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

Już wcześniej wskazywałem, że sposób przesyłania paragonu nie powinien zależeć od rodzaju kasy rejestrującej. Obecnie w dobie koronawirusa ograniczenie stosowania e-paragonów wyłącznie do kas online jest pozbawione jakiegokolwiek sensu i może przyczyniać się do rozprzestrzeniania choroby – pamiętając, że wirus pozostaje również na dokumentach papierowych (podobno) co najmniej 1-2 dni.

Moim zdaniem nie istnieją obecnie żadne przyczyny, dla których podatników w zakresie możliwości przesyłania e-paragonów należałoby różnicować w zależności od rodzaju posiadanej kasy fiskalnej.

Nie wydaje się, aby zgoda nabywcy do przesyłania e-paragonów musiała być dokonana pisemnie. Wystarczy tutaj ustne porozumienie pomiędzy sprzedawcą a kupującym dotyczące elektronicznego sposobu przesyłania paragonów. Najprostsze i najłatwiejsze, jak się wydaje, jest przesyłanie paragonów na wskazany przez nabywającego adres poczty elektronicznej.

Równocześnie z ww. zmianą jest związana propozycja zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Projekt tych zmian został ogłoszony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w dniu 27 marca 2020 r.

Większość projektowanych zmian ma charakter redakcyjny, związany z możliwością wydawania klientom paragonów w formie elektronicznej wprowadzoną ustawą o COVID z dnia 31 marca 2020 r.

Projekt wprowadza również uproszczenie polegające na możliwości, gdy rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, wystawienia paragonu fiskalnego anulowanego lub faktury anulowanej w postaci elektronicznej.

Niestety treść tej regulacji nie jest do końca zrozumiała i konieczne będzie zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem regulacji, odnoszącej się do elektronicznych paragonów anulowanych, dopiero po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Odrębnie piszę o innej bardzo ważnej zmianie w projekcie rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *