Obsługa kasy fiskalnej – nowe oświadczenia pracowników

Obowiązujące od 1 maja 2019 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących nałożyło na podatników dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obecnie podatnicy są zobowiązani do zapoznania osób prowadzących u niego ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej z przepisami w zakresie prawidłowego prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego i o skutkach niewykonywania tych obowiązków.

Obowiązek ten wynika z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, zgodnie z którym podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

Wskazany przepis nakazuje zapoznanie z informacją o zasadach ewidencji nie tylko pracowników podatnika, którzy obsługują kasę fiskalną, lecz również wszystkie osoby obsługujące kasy rejestrujące bez względu na sposób i formę powierzenia tym osobom prowadzenia ewidencji.

Stąd osoba prowadząca u podatnika ewidencję składa oświadczenie o zapoznaniu się zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad określonymi w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia. W świetle § 6 ust. 6 rozporządzenia wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenie, które ma zostać podpisane stanowi załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.

Projekt z dnia 25 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących zmienia tytuły zawarte w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, a także co wydaje się najważniejsze zmienia treść oświadczenia jakie muszą podpisać osoby prowadzące u podatnika ewidencję przy użyciu kasy rejestrującej.

Nowe oświadczenie ma mieć następującą treść:

Oświadczam, że podatnik zapoznał mnie z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad, objętymi informacją o zasadach ewidencji.

Oświadczam, że znam obowiązki wskazane w informacji o zasadach ewidencji. Wiem, że za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu fiskalnego (faktury), w tym wydanie z kasy rejestrującej zamiast paragonu fiskalnego (faktury) innego dokumentu, mogę zostać ukarany/a karą grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.

W nowym oświadczeniu jest nie tylko mowa świadomości konieczności wystawiania paragonu, lecz również o konieczności wydawania paragonu przez pracownika. Ponadto oświadczenie zawiera informację o możliwości ukarania pracownika, gdy będzie on wydawał z kasy rejestrującej inny dokument niż paragon fiskalny, czy faktura.

Ponieważ obowiązek przyjęcia podpisanego oświadczenia należy zrealizować przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej przez tę osobę, to już w momencie gdy zmiana do rozporządzenia wejdzie w życie, w tym zmiana treści ww. informacji i oświadczenia należy stosować nowy wzór informacji i oświadczenia dla każdej nowej osoby obsługującej kasę rejestrującą u podatnika.

Należy również przypomnieć, że za brak przekazania informacji i oświadczenia pracownikowi przy jednoczesnym popełnieniu przez tego pracownika czynu zabronionego (dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub niewydanie paragonu) grożą osobie sprawującej nadzór nad pracownikiem sankcje z Kodeksu karnego skarbowego. Szerzej na ten temat pisałem w ubiegłym roku.

Wskazana zmiana do rozporządzenia powinna w ciągu kilku dni zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw. Warto więc pamiętać o aktualizacji dotychczasowych druków oświadczeń, tak aby nowi pracownicy otrzymywali informacje i oświadczenia w nowej wersji.

Aktualizacja tekstu: https://wzajaczkowski.pl/kasy-rejestrujace-nowa-tresc-oswiadczen-pracownikow/

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *