Ewidencja usług najmu w kasie fiskalnej

  1. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być, w świetle art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązkowo ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Usługi najmu na rzecz ww. osób również powinny być w ten sposób ewidencjonowane. Należy jednak pamiętać, że przy świadczeniu usług najmu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych można korzystać ze zwolnień wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatnicy mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego, gdy wielkość sprzedaży netto na rzecz ww. osób w danym roku podatkowym nie przekracza kwoty 20.000 zł lub jeżeli sprzedaż na rzecz tych osób rozpoczęła się w danym roku kwoty 20.000 zł w proporcji do okresu wykonywania tych czynności – § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia.

Podatnicy mogą również stosować tzw. zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. rozporządzenia. Zwolnienie to dotyczy podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%.

Kolejną możliwość zwolnienia z kasy fiskalnej czynności wynajmu stwarza poz. 25 załącznika do ww. rozporządzenia – PKWiU 68.20.1 (Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła). Z powyższego wynika, że usługi wynajmu mogą być zwolnione z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, trzeba jednak pamiętać o każdorazowym wystawianiu faktury lub otrzymania całej zapłaty za usługę wynajmu na rachunek bankowy, gdy z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła.

Również świadczenie usług najmu na rzecz pracowników jest zwolniona z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie poz. 34 załącznika do ww. rozporządzenia.

Dodatkowo normodawca wprowadził zwolnienie dotyczące m.in. najmu dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez jednostki organizacyjne tej j.s.t.:

a) które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280), albo

b) jeżeli jednostki organizacyjne j.s.t. na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

Jeżeli jednak podatnik nie korzysta z ww. zwolnień, to w jakim momencie jest zobowiązany zaewidencjonować usługę najmu przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Usługa najmu ma miejsce w styczniu a termin jej płatności to 10 luty.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) tiret trzecie ustawy o VAT: obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze. Ponadto w świetle art. 19a ust. 8 tej ustawy zaliczki wpłacone na poczet usług najmu, tj. przed terminem płatności lub przed wystawieniem faktury nie są objęte obowiązkiem podatkowym.

Jeżeli podatnik otrzyma zapłatę przed terminem płatności, to nie ma obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej tej zapłaty. Jeżeli zapłata nastąpi po upływie terminu płatności, to usługę najmu należy zaewidencjonować z chwilą upływu terminu płatności. Jeżeli podatnik wystawi na rzecz konsumenta fakturę (choć nie musi jej wystawiać nawet na żądanie nabywcy-konsumenta), to momentem ujęcia usługi wynajmu w kasie rejestrującej będzie dzień wystawienia faktury.

Jeżeli natomiast podatnik nie wystawia faktury niezależnie, czy otrzymuje zapłatę od najemcy, czy też jej nie otrzymuje, to wówczas datą zaewidencjonowania usługi najmu w kasie fiskalnej będzie upływ terminu płatności. Należy zauważyć, że dla rozpoznania obowiązku podatkowego oraz ujęcia usług wynajmu w kasie rejestrującej nie ma znaczenia to kiedy była wykonana usługa. Dla ewidencji w kasie fiskalnej istotny jest bowiem wyłącznie termin płatności lub data wystawienia faktury, a ewentualna ewidencja w kasie fiskalnej powinna nastąpić z momentem wcześniejszego zdarzenia.

/ VAT / Tagi: , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *