Projekty rozporządzeń technicznych w sprawie kas rejestrujących

Ministerstwo Finansów przygotowało dwa nowe projekty rozporządzeń regulujących wymagania techniczne dotyczące kas rejestrujących. Dotychczasowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. 2018, poz. 1206) wygaśnie z końcem kwietnia 2021 r.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019, poz. 675): dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 111 ust. 7, 7a i 9 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 7, 7a i 9 oraz art. 145a ust. 15 i 16 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i mogą być zmieniane.

Ponieważ ustawa z dnia 15 marca 2019 r. weszła w życie z dniem 1 maja 2019 r. okres 24 miesięcy (data upływu ważności rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r.), o którym mowa wyżej upłynie z końcem kwietnia 2021 r.

Wobec powyższego Ministerstwo Finansów przygotowało dwa rozporządzenia, które będą regulować techniczną materię dotyczącą kas rejestrujących. Pierwsze rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii będzie dotyczyło wyłącznie kas z elektronicznym zapisem kopii (ale nie kas online). Drugie rozporządzenie, które również ma być wydane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczy wymagań technicznych dla kas rejestrujących, czyli dla kas online. Oba projekty zostały przygotowane 25 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie techniczne w sprawie kas online wprowadza bardzo istotną zmianę, która polega na możliwości wystawiania paragonów wyłącznie w formie elektronicznej i w takiej formie przesyłania ich do nabywcy. Obecnie funkcjonują już regulacje dotyczące e-paragonów. Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT: podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

  1. a) w postaci papierowej lub
  2. b) za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Jednak obecne regulacje nie są wyjątkowo precyzyjne. Z jednej strony wskazują na możliwość wystawienia i wydania, za zgodą nabywcy, paragonu w postaci elektronicznej, z drugiej strony przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące wskazują na obowiązek wydruku paragonu z każdej transakcji. Co oznacza, że obecnie nie ma możliwości zgodnie z przepisami przesłania do klienta paragonu w formie elektronicznej. Elektroniczny paragon powinien być wystawiony w takiej formie i w takiej też formie powinien być przesłany do klienta. Wydrukowanie a następnie przesłanie paragonu w formie elektronicznej (np. mailem) nie może być, w świetle obecnych regulacji, uznane za przesłanie paragonu w formie elektronicznej.

Po zmianach nowe kasy online będą posiadały możliwość nie drukowania paragonu, lecz wystawienia go wyłącznie w formie elektronicznej i w takiej też formie przesłania go do odbiorcy. Należy przypomnieć, że paragony elektroniczne mogą być emitowane wyłącznie przez kasy online. Powyższe zmiany nie dotyczą więc kas z elektronicznym zapisem kopii.

Wskazane wyżej projekty rozporządzeń mają wejść w życie w dniu 1 maja 2021 r.

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *