Kto jest zobowiązany do przekazywania JPK magazyn?

JPK_MAG

Struktura JPK magazyn (JPK_MAG) w świetle art. 193a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest przekazywana wyłącznie na żądanie organu podatkowego. Od 1 lipca 2018 r. przekazywanie JPK na żądanie będzie dotyczyło wszystkich podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Kto jest zobowiązany do przekazywania JPK magazyn? W przypadku JPM_MAG do przekazania tej struktury na żądanie organu podatkowego będą zobowiązane wyłącznie podmioty, które prowadzą księgi rachunkowe (głównie podatnicy CIT).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółek osobowych podlegających PIT księgi rachunkowe prowadzi osoba fizyczna lub spółka osobowa (w tym spółka cywilna). Jeżeli przychody netto podatników PIT ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, to podmioty te mogą prowadzić od następnego roku podatkowego księgi rachunkowe. Prowadząc pełną księgowość podatnicy PIT będą również mieli obowiązek przekazywania na żądanie do organu podatkowego JPK_MAG. Warunkiem przekazania takiej struktury przez podatników CIT, jak i PIT jest jednak posiadanie ewidencji magazynowej. Brak takiej ewidencji przy równoczesnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych nie powoduje, że podatnik taką strukturę musi przekazać do organu podatkowego na jego żądanie.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się odpowiedź na następujące pytanie:

Ustawa o rachunkowości dopuszcza – po spełnieniu określonych warunków – prowadzenie uproszczonej ewidencji towarów i materiałów. Podatnik odpisuje wartość nabytych towarów w koszty księgowe w dniu ich zakupu, a następnie dokonuje korekty tych kosztów w oparciu o stan towarów (po dokonaniu inwentaryzacji). Oznacza to, że podatnik nie prowadzi ewidencji obrotu magazynowego. Czy, w związku z wprowadzeniem obowiązku w zakresie przekazywania struktury JPK_MAG przez podatników na żądanie organów, podatnik ma obowiązek przekazania przedmiotowej struktury, mimo braku prowadzenia ewidencji dla obrotu magazynowego, czy też może odstąpić od jej przekazania organowi uzasadniając to prowadzeniem uproszczonej ewidencji towarów opartej o opisany powyżej mechanizm?

Odpowiedź MF:

Struktura JPK_MAG przeznaczona jest do ewidencjonowania ilościowo-wartościowego, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Jeśli kierownik jednostki podjął decyzję o stosowaniu innej metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych dane z dowodów magazynowych wyłącznie wartościowe lub wyłącznie ilościowe, nie pozwolą przygotować pliku JPK_MAG, tym samym nie będą wymagane. Należy jednak zauważyć, że decyzję o wyborze metody prowadzenia ksiąg pomocniczych podejmuje kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę. Pośród dostępnych metod, ewidencja ilościowo-wartościowa pozwala na dostarczenie najwyższego poziomu kontroli obrotu magazynowego. Powinna być zatem brana pod uwagę przez kierowników jednostki w pierwszej kolejności, w szczególności w dobie coraz większej dostępności rozwiązań informatycznych.

Należy przypomnieć, że struktura JPK_MAG obejmuje dowody magazynowe dokumentujące następujące typy operacji:

  • dowód PZ – dokument potwierdzający zwiększenie stanu magazynowego,
  • dowód WZ – dokument potwierdzający zmniejszenie stanu magazynowego z tytułu wydania na zewnątrz,
  • dowód RW – dokument potwierdzający zmniejszenie stanu magazynowego z tytułu zużycia na potrzeby jednostki,
  • dowód MM – dokument potwierdzający zwiększenie i zmniejszenie stanu magazynowego związane z przesunięciami między magazynami jednostki.

Podsumowując, jedynie podatnicy prowadzący księgi rachunkowe oraz równocześnie prowadzący ewidencję magazynową są zobowiązani do przekazywania, na żądanie organu podatkowego, struktur JPK_MAG.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *