Mechanizm podzielonej płatności a regres ubezpieczeniowy

Mechanizm podzielonej płatności a regres ubezpieczeniowy

Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na pytania Federacji Przedsiębiorców Polskich dotyczące działania od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności w przypadku regresu ubezpieczeniowego. Federacja zwróciła się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie, czy działalność polegająca na ubezpieczaniu krótkoterminowych należności i wypłacie odszkodowań swoim ubezpieczającym, którzy nie otrzymali w terminie płatności za dostarczone towary lub usługi, będzie podlegać pod przepisy o podzielonej płatności. Taki model rozliczeń zwany jest regresem ubezpieczeniowym i zgodnie z przepisami prawa traktuje się go odmiennie niż cesję wierzytelności. Wyjaśnienie tej kwestii było istotne dla branży ubezpieczeniowej.

Pytania Federacji

Federacja Przedsiębiorców Polskich zadała następujące pytania:
• Czy w następstwie wypłaty przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania wypłacane w związku z wystąpieniem szkody w postaci braku uregulowania należności przez kontrahenta (dłużnika) i wystąpienia roszczenia zwrotnego, tj. regresu ubezpieczeniowego ujętego w art. 828 Kodeksu cywilnego, transakcja zapłaty roszczenia przez dłużnika na rzecz ubezpieczyciela będzie podlegać postanowieniom nowego mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT;
• Czy w przypadku dokonania przez dłużnika płatności na rzecz ubezpieczyciela przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, ubezpieczyciel będzie na podstawie art. 108a ust. 5 ustawy o VAT solidarnie odpowiadał za niewykonanie zobowiązania podatkowego ubezpieczającego?
• W jaki sposób firmy ubezpieczeniowe mają zarządzać środkami zgromadzonymi na rachunku VAT?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na ww. pytania potwierdziło, że regres ubezpieczeniowy nie powinien być stosowany w ramach wchodzących od 1 lipca 2018 przepisów o podzielonej płatności. Wyjaśniło, że ,,w przypadku umów, zgodnie z którymi wypłata odszkodowania nie powoduje cesji wierzytelności na ubezpieczyciela, mechanizm podzielonej płatności nie powinien być stosowany. W tym przypadku otrzymanie roszczenia zwrotnego od osoby odpowiedzialnej za szkodę (dłużnika) nie jest uregulowaniem faktury dokumentującej transakcję pomiędzy kontrahentami.”.

Czego nie wiadomo?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów choć słuszna niczego nie wyjaśnia. Nie wyjaśnia w szczególności jak powinien postąpić ubezpieczyciel, który wypłacił klientowi odszkodowanie (oczywiście bez zastosowania split payment), które następnie zostało uregulowane przez dłużnika (wobec ubezpieczającego) na rzecz ubezpieczyciela przy zastosowaniu podzielonej płatności.

Odpowiedź na powyższe pytanie jest istotna w kontekście treści art. 108a ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku gdy płatność zostanie dokonana w sposób określony w ust. 2 na rzecz podatnika innego niż wskazany na fakturze, o której mowa w ust. 3 pkt 3, podatnik, na rzecz którego dokonano tej płatności, odpowiada solidarnie wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT.

Przepis ten – odnosząc się do opisanej sytuacji – wskazuje, że otrzymanie przez ubezpieczyciela kwot od dłużnika w ramach regresu ubezpieczeniowego zapłaconych w mechanizmie podzielonej płatności spowoduje, że ubezpieczyciel nie jest w stanie zwrócić otrzymanej kwoty VAT na rachunek VAT ubezpieczającego (który wcześniej otrzymał odszkodowanie bez stosowania tego mechanizmu), jak również nie będzie zwracał kwoty VAT na rachunek dłużnika, gdyż otrzymana kwota VAT, pomimo otrzymania jej na rachunek VAT, była należna ubezpieczycielowi.

W konsekwencji brak zwrotu tej kwoty VAT na rachunek ubezpieczającego lub na rachunek dłużnika, gdy ubezpieczający kwoty VAT nie rozliczy do urzędu skarbowego, będzie skutkowała odpowiedzialnością solidarną ubezpieczyciela za nierozliczony do urzędu skarbowego podatek VAT przez ubezpieczającego.

źródło: www.federacjaprzedsiebiorcow.pl

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *