Zmiana limitu wartości środka trwałego przy zmianie jego przeznaczenia

Nowy limit wartości środka trwałego

Od 1 stycznia 2018 r. w podatkach dochodowych zmienił się limit wartości środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej. Limit ten umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. Został on podwyższony z 3.500 zł do 10.000 zł. Jeżeli wartość środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej nie przekracza 10.000 zł, a przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok podatnicy nie są zobowiązani takiego zakupu ująć w ewidencji środków trwałych. Ujmują takie składniki w ewidencji wyposażenia lub w ewidencji pozabilansowej (jeżeli prowadzą księgi rachunkowe i tak wynika z polityki rachunkowości podatnika).

Jaki skutek ma podwyższenie limitu wartości środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej, które obowiązkowo zostają ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla celów VAT?

Podatnicy, którzy wykorzystują środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (których wartość początkowa przekracza 15.000 zł) do prowadzonej działalności gospodarczej podlegającej VAT i w toku ich użytkowania zmieniają ich przeznaczenie poprzez wykorzystywanie ich do działalności zwolnionej i opodatkowanej stosują zasady korekt wynikające z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT.

Środki trwałe powyżej 15.000 zł

Jeżeli wykorzystanie środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł spowodowało całkowitą zmianę jego przeznaczenia w danym roku podatkowym, np. z działalności zwolnionej na działalność opodatkowaną i odwrotnie, podatnicy stosują zasady korekt wskazane w art. 91 ust. 7a ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

Środki trwałe do 15.000 zł

Analogiczne zasady, jak wynikające z art. 91 ust. 7a ustawy o VAT, stosuje się do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł. Stanowi o tym art. 91 ust. 7b tej ustawy. Zgodnie z jego treścią w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c. Tak więc w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, jak i tych, których wartość przekracza tę kwotę korekty dokonuje się po zakończeniu danego roku podatkowego w pierwszej deklaracji składanej w nowym roku podatkowym lub, w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, w ostatniej deklaracji rozliczeniowej składanej w roku podatkowym.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja podatników, którzy ostatecznie zmieniają przeznaczenie wykorzystywania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł do wykonywania danego rodzaju czynności. Dotyczyć to będzie podatników zwolnionych, którzy zaczną rozliczać się jako podatnicy VAT czynni, podatników VAT czynnych stających się podatnikami VAT zwolnionymi, czy też podatników VAT czynnych, którzy zmieniają przeznaczenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, np. z wykorzystywania ich w całości z działalności opodatkowanej na działalność w całości zwolnioną od podatku.

Całkowita zmiana przeznaczenia

Zgodnie z art. 91 ust. 7c ustawy o VAT jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje – korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

Przepis ten wskazuje na dokonanie korekty w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana jeżeli następuje całkowita zmiana przeznaczenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, o ile od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, nie upłynęło 12 miesięcy.

Konsekwencje

Oznacza to, że po upływie 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania korekta nie będzie konieczna lub możliwa.

Może to dotyczyć przede wszystkim podatników VAT czynnych stających się podatnikami VAT zwolnionymi lub podatników VAT zwolnionych, którzy zaczynają rozliczać VAT.

Ponieważ wskazany art. 91 ust. 7c ustawy o VAT dotyczy wyłącznie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, to zmiana w zakresie limitu wartości środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej z 3.500 zł do 10.000 zł w odniesieniu do nabytych / przyjętych do używania od 2018 r. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie powodować, że jeżeli te towary i usługi nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych to nie będzie miał do nich zastosowania art. 91 ust. 7c ustawy o VAT i w konsekwencji całkowita zmiana prawa do odliczenia przed upływem 12 miesięcy od oddania ich do użytkowania nie będzie powodować obowiązku korekty podatku od takich towarów i usług.

Przykład:

Podatnik VAT czynny nabył w lipcu 2018 r. komputer o wartości 7.000 zł netto. Jeżeli zaliczy go do ewidencji środków trwałych i w ciągu 12 miesięcy od końca miesiąca, w którym przyjął komputer do użytkowania stanie się podatnikiem VAT zwolnionym będzie zobowiązany do zwrotu odliczonego podatku przy zakupie komputera.

Jeżeli jednak ten sam podatnik kupi w lipcu 2018 r. komputer o wartości 7.000 zł netto i ujmie go w ewidencji wyposażenia (a nie ewidencji środków trwałych), to jeżeli 1 stycznia 2019 r. stanie się podatnikiem VAT zwolnionym, to pomimo, że od końca miesiąca w którym oddano komputer do użytkowania nie upłynęło 12 miesięcy podatnik nie będzie zobowiązany dokonywać korekty „in minus” kwoty podatku naliczonego odliczonego w momencie zakupu tego komputera. Skoro bowiem ten komputer nie został zaliczony przez podatnika do środków trwałych, w związku ze zmianą przepisów w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2018 r., to nie obowiązuje podatnika przepis nakazujący ową korektę w ciągu 12 miesięcy od oddania środka trwałego do użytkowania.

Mając świadomość, że niektórzy podatnicy/biura rachunkowe ułatwiają sobie pracę i wszystkie zakupy podatników księgują w ewidencji środków trwałych a nie w ewidencji wyposażenia, należy zastanowić się, czy nie korzystniej dla jest ująć zakupy do 10.000 zł w innej ewidencji niż ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych. W momencie zmiany zasad opodatkowania przez takich podatników w terminie 12 miesięcy od końca miesiąca, w którym oddano środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do użytkowania będą oni zobowiązani zwrócić wcześniej odliczony podatek naliczony. Jednakże przy odwrotnej zmianie, tj. z podatnika VAT zwolnionego na VAT czynnego można rozważyć, czy wszelkie zakupy wyposażenia nie zaliczać do ewidencji środków trwałych, a w momencie zmiany zasad opodatkowania w ciągu owych 12 miesięcy – skorygować „in plus” nieodliczony podatek naliczony.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *