MPP – problemy z przelewami zbiorczymi

Regulacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT obowiązujące od 1 listopada 2019 r. wprowadziły możliwość dokonywania zbiorczych płatności przy zastosowaniu tego mechanizmu. Zgodnie z dodanymi w art. 108a ustawy o VAT ust. 3a i 3b:

W przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc więcej niż jednej faktury zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności może dotyczyć więcej niż jednej faktury.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, komunikat przelewu, o którym mowa w ust. 3:

1)        obejmuje wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc;

2)        zawiera kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanych w fakturach, o których mowa w pkt 1.

Do zbiorczych płatności w tym mechanizmie odniósł się Minister Finansów w wydanych w dniu 23 grudnia 2019 r. Objaśnieniach podatkowych w sprawie mechanizmu podzielonej płatności. Wskazano tam, że:

„W MPP pojawia się nowa możliwość dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę. W takim przypadku komunikat przelewu musi obejmować wszystkie faktury wystawione dla podatnika w danym okresie od jednego dostawcy i zawierać całą kwotę podatku VAT wykazanego na tych fakturach.

Okres ten nie może być krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc. Przez miesiąc w tym przypadku należy rozumieć miesiąc kalendarzowy, tak jak to jest rozumiane konsekwentnie w całej ustawie.

W takiej sytuacji w komunikacie przelewu zamiast numeru konkretnej faktury płaconej w mechanizmie podzielonej płatności wskazuje się okres, za który dokonywana jest płatność. Przyjęcie takiego rozwiązania wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników, którzy sygnalizowali, że konieczność dokonywania płatności w MPP per faktura stanowi dla nich w pewnych sytuacjach utrudnienie, szczególnie ze względu na stosowane systemy księgowe.

Jeżeli nabywca zdecyduje się zastosować powyższy przepis i dokonać tzw. płatności zbiorczej jednym komunikatem przelewu, wówczas obowiązany jest do zapłaty tym komunikatem wszystkich faktur wystawionych na jego rzecz przez danego wystawcę w danym okresie, bez względu na to, czy faktury te dokumentują transakcje podlegające obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej płatności, czy też nie.

Przelew zbiorczy musi obejmować wszystkie faktury wystawione dla danego podatnika w danym okresie. Uwzględnić tu trzeba, że przelew zbiorczy obejmuje okres nie krótszy niż jeden dzień.”.

Wymaga potwierdzenia, że zbiorcza zapłata za faktury wystawione w danym okresie powinna dotyczyć wszystkich faktur z tego okresu oraz sumy kwot podatku z wszystkich tych faktur z tego okresu bez względu na to, czy faktury te dokumentują transakcje podlegające obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej płatności, czy też nie.

Wątpliwości w zakresie zbiorczych płatności w mpp dotyczyć mogą sytuacji opłacania zbiorczo wszystkich faktur z danego okresu w tym mechanizmie, gdy po dokonaniu takiego zbiorczego przelewu zostanie przez nabywcę otrzymana od tego samego sprzedawcy kolejna faktura z tego samego okresu.

Jak wówczas postąpić? I czy odrębne opłacenie tej faktury wystawionej w tym samym okresie nie będzie dla podatnika skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi?

Odpowiadając na takie pytania niezbędne jest przytoczenie treści art. 57c ustawy Kodeks karny skarbowy. Zgodnie z treścią § 1 i § 2 tego przepisu: Podatnik, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Rozwiązanie tego problemy jest stosunkowo proste. Jeżeli wcześniej faktury z tego okresu zostały opłacone w mpp, to aby nie narazić się na sankcje wynikające z przywołanego wyżej art. 57c kks należy również ewentualne kolejne faktury z tego okresu od tego samego sprzedawcy opłacać w mpp.

Opłacenie tej kolejnej faktury również w mpp, a która nie była ujęta w zbiorczym przelewie zapłaconym w tym mechanizmie spowoduje brak możliwości nałożenia na podatnika sankcji wynikającej w art. 57c kks. Sankcja wynikająca bowiem z art. 57c kks dotyczy jedynie sytuacji, gdy część przelewów jest opłacona w mpp, a część nie. Natomiast opłacenie wszystkich faktur w mpp nawet, gdy będą to faktury opłacane odrębnie nie może skutkować nałożeniem na podatnika sankcji, gdyż ww. przepis mówi o płatności z pominięciem mpp. Zapłacenie wszystkich faktur z danego okresu, odrębnie czy łącznie, w mpp nie daje podstaw do zastosowania wskazanej regulacji z kks, gdyż podatnik w odniesieniu do nich nie pomija mpp.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *