Sankcja za odliczenie VAT z faktury za taksówkę

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują w ustawie o VAT regulacje obligujące sprzedawcę do wystawienia faktury dla podatnika VAT do wystawionego wcześniej paragonu tylko wówczas, gdy paragon ten zawiera NIP nabywcy. Zmiany powyższe wprowadzono ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1520).

Zgodnie z art. 106b ust. 5 ww. ustawy w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Niezastosowanie się przez sprzedawcę do tego wymogu skutkować będzie nałożeniem na sprzedawcę sankcji wynikającej z ust. 6 art. 106b ustawy o VAT. W jego świetle w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Ustawodawca wprowadził jednak do dodanych regulacji wyjątek wynikający z art. 106b ust. 7 ustawy o VAT, w świetle którego ww. przepisów (tj. ust. 5 i 6 art. 106b tej ustawy) nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

W rezultacie podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, który wystawia fakturę z należnym podatkiem w wysokości 8% lub 4% (gdy rozlicza się ryczałtem z art. 114 ustawy o VAT) nawet gdy nie poda NIP nabywcy na paragonie i wystawi fakturę nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji braku NIP na paragonie. Oczywiście ilość takich podatników-taksówkarzy, którzy wykazują należny VAT nie jest duża z uwagi na korzystanie przez nich w większości ze zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł rocznie. Niemniej taksówkarze – podatnicy VAT czynni konsekwencji z tytułu wystawienia faktury do paragonu bez NIP ponosić nie będą.

W następstwie działania sprzedawcy, który na paragonie nie poda NIP, a wystawi fakturę dla podatnika odliczającego VAT z takiej faktury, nabywcę czeka sankcja wynikająca z art. 109a ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią  w przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika, o którym mowa w art. 109 ust. 3, wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Wynika z tego, że nabywca będzie miał naliczoną tzw. sankcję za to, że odliczy VAT z faktury do której był wystawiony paragon, który nie zawierał NIP.

W konsekwencji przepisu wyłączającego odpowiedzialność taksówkarza za wystawienie faktury VAT do paragonu bez NIP należałoby się spodziewać, że również nabywca kupujący od taksówkarza usługę taksówki osobowej nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji odliczenia VAT z faktury wystawionej przez podatnika świadczącego usługę taksówki osobowej.

Niestety ustawodawca nie przewidział takiej możliwości odstąpienia od zastosowania sankcji wobec nabywcy, który odliczy VAT z faktury wystawionej do paragonu bez NIP.

Oznacza to, że mimo, że sprzedawca nie poniesie negatywnych konsekwencji podatkowych, to poniesie je nabywca, bowiem ustawodawca zapomniał o nienakładaniu sankcji na nabywcę w takiej sytuacji.

Jest to kolejny przykład niedopracowania proponowanych przez Ministerstwo Finansów i uchwalanych regulacji. Niezależnie jednak od tego błędu przepisy w zakresie faktur wystawianych do paragonów nadają się jedynie do uchylenia z uwagi na naruszenie wielu zasad prawnych w tym zasady proporcjonalności, poprawnej legislacji, zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa, pewności prawa, neutralności itd.

/ VAT / Tagi: , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *