MPP w nowym JPK_VAT u sprzedawcy

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988) zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020, poz. 576) wprowadza od 1 lipca 2020 r. dla podatników VAT czynnych nowy zakres danych, które muszą się znaleźć w ewidencji VAT. Podatnicy VAT czynni będą, od rozliczenia za lipiec 2020 r., zobowiązani do comiesięcznego przekazywania do Ministerstwa Finansów nowego pliku JPK_VAT – dokumentu elektronicznego obejmującego deklarację i ewidencję dla celów VAT.

Jednymi z nowych elementów jakie będą musiały się znaleźć w ewidencji VAT są dodatkowe oznaczenia w ewidencji sprzedaży wskazane przez Ministra Finansów w § 10 ust. 4 ww. rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. Wymienione są tam takie transakcje jak: sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów dokonane w ramach transakcji trójstronnych. Jednak najczęściej, jak się wydaje, stosowanym w ewidencji oznaczeniem będzie zapewne skrót „MPP” wskazany w § 10 ust. 4 pkt 13 ww. rozporządzenia dotyczący transakcji sprzedaży objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Od 1 lipca 2020 r. każdy sprzedawca towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT wystawiając fakturę na kwotę wyższą niż 15.000 zł brutto (łącznie z podatkiem VAT) będzie zobowiązany do dodatkowego oznaczenia takiej faktury w ewidencji sprzedaży VAT. Obecnie istnieje obowiązek oznaczania faktur VAT wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”, które obejmują sprzedaż towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, gdy ich wartość brutto przekracza 15.000 zł. Stanowi o tym art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, zgodnie z którym faktura powinna zawierać w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Jednakże pomimo ujęcia na takiej fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” od lipca 2020 r. niezbędne będzie dodatkowe oznaczenie w ewidencji sprzedaży takiej faktury znacznikiem „MPP”. Brak ujęcia takiego znacznika w ewidencji VAT może narazić podatnika na karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą błędnie oznaczoną fakturę.

Należy pamiętać, że brak właściwego oznaczenia faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”, która spełnia kryteria do oznaczenia jej takimi wyrazami nie będzie zwalniać podatnika od oznaczenia jej znacznikiem „MPP” w ewidencji VAT. I odwrotnie. Oznaczenie wskazanej faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” nie powoduje, że podatnik nie będzie tej faktury oznaczał jako „MPP” w ewidencji sprzedaży.

Część podatników nadmiarowo oznacza obecnie faktury (wszystkie lub niektóre) wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”. Nawet te, których łączna wartość nie przekracza 15.000 zł brutto. Ministerstwo Finansów w jednym z komunikatów wskazało, że: „podatnik może umieścić na fakturze informację o MPP, nawet jeśli wartość brutto tej faktury nie przekracza 15 tys. zł. Przepisy regulujące zakres danych na fakturze określają elementy konieczne do zamieszczenia. Podatnik może oprócz nich zamieścić również inne informacje, co nie stanowi naruszenia przepisów „fakturowych”. Również z punktu widzenia kodeksu karnego skarbowego faktura zawierająca, oprócz elementów koniecznych, dodatkowe informacje, nie jest fakturą wadliwą.”.

Po zmianie regulacji od lipca 2020 r. taka faktura zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów może zawierać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”, jednak w ewidencji VAT taka faktura nie może być oznaczona literami „MPP”. Będzie to powodować znaczne komplikacje dla tych podatników, którzy takie faktury wystawiają i je tak oznaczają, aby w ewidencji VAT oznaczenie „MPP” się nie pojawiło.

Działać to będzie również w drugą stronę. Gdy faktura nie będzie zawierać oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” mimo tego, że takie oznaczenie powinna zawierać, w ewidencji sprzedaży faktura taka będzie musiała być oznaczona jako „MPP”.

Należy również pamiętać, że oznaczenie „MPP” w ewidencji sprzedaży faktury o wartości powyżej 15.000 zł brutto dokumentującej sprzedaż towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, gdy sama faktura taka nie zawiera oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” nie zwalnia podatnika z możliwej sankcji wskazanej w art. 106e ust. 12 ustawy o VAT, zgodnie z którym: w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 1 pkt 18a, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

/ VAT / Tagi: , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *