Nowe informacje podsumowujące VAT-UE

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2020 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (Dz.U. 2020, poz. 1138).

Rozporządzenie określa:

  • wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia (VAT-UE(5)), oraz objaśnienia do tej informacji, któr stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia, oraz
  • wzór korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock wraz z objaśnieniami, które stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia (VAT-UEK(5)).

Rozporządzenie jest wynikiem zmian w ustawie o VAT wprowadzonej ustawą z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 1106), a także dyrektywie Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi.

Ustawa z 28 maja 2020 r. wprowadziła możliwość przemieszczania towarów do innego kraju członkowskiego w ramach nowo wprowadzonej procedury magazynu call-off stock, bez konieczności natychmiastowego opodatkowania takich przemieszczeń, z zastrzeżeniem składania informacji podsumowujących o dokonanych przemieszczeniach towarów oraz o wszelkich zmianach w zakresie tej procedury (przywóz powrotny, zmiana nabywcy, dokonanie dostawy towarów po przemieszczeniu do innego kraju UE). Oznacza to, że podatnicy dokonujący przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock będą musieli składać dwa razy informację podsumowującą: raz na potrzeby wykazywania tego przemieszczenia (bez równoczesnej dostawy), a następnie na potrzeby wykazania rzeczywistego WDT.

Nowe wzory informacji podsumowującej (VAT-UE(5)) oraz jej korekty (VAT-UEK(5)) zostały oparte na dotychczasowych wzorach informacji podsumowujących.

W aktualnych już obecnie wzorach wprowadzono następujące zmiany:

  • zniesiono wymóg podawania REGON;
  • w częściach C D i E nazwę kolumny „Kwota transakcji w zł” zastąpiono „Łączna wartość transakcji w zł”;
  • w VAT-UE oraz VAT-UEK dodano nową część F o nazwie „(Korekta) Informacja o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju”. Część F zawiera kolumny o nazwie „Kod kraju”, „Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta”, „Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta zastąpionego” i „Powrotne przemieszczenie”.
  • Zmieniono tytuł samej informacji podsumowującej.

Zmieniono również treść Objaśnień do informacji podsumowującej, które obejmą również objaśnienia o dokonanych przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem jest to, że pomimo, iż rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. nowe wzory VAT-UE i VAT-UEK stosuje się od rozliczenia za czerwiec 2020 r. Oznacza to, że najpóźniej 25 lipca 2020 r. złożona za czerwiec informacja podsumowująca będzie musiała być już złożona na nowym wzorze obowiązującym od lipca 2020 r.

Ponadto Minister Finansów w ww. rozporządzeniu wprowadził przepis przejściowy, z którego wynika, że gdy podatnik przemieszczający towary własne w okresie styczeń-maj 2020 r., chce skorzystać z uproszczenia jakim jest procedura magazynu typu call-off stock, musi on spełnić łącznie warunki wynikające z art. 13h ust. 4 ustawy o VAT, w tym złożyć informację podsumowującą albo jej korektę wg nowego druku z informacją o dokonanych przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. Terminem złożenia VAT-UE albo VAT-UEK z informacjami o przemieszczeniach wg procedury call-off stock za okres styczeń-maj 2020 r. jest 25 lipca 2020 r.

Powyższe jest zgodne z treścią art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym: Warunek, o którym mowa w art. 13h ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 2, uznaje się za spełniony, jeżeli w terminie do dnia 25 lipca 2020 r. podatnik złoży za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień lub maj:

1) informację podsumowującą, o której mowa w art. 100 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – w przypadku gdy za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień lub maj nie złożył informacji podsumowujących, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, lub

2) korektę informacji podsumowującej, o której mowa w art. 101 ustawy zmienianej w art. 2 – w przypadku gdy za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień lub maj złożył informacje podsumowujące, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *