Nowy tryb zwrotu podatku dopiero od lipcowego rozliczenia

Nowy tryb zwrotu VAT

Od 1 lipca 2018 r. wprowadzono do ustawy o VAT nowy tryb zwrotu podatku. Wynika on z nowego art. 87 ust. 6a ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią: na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia.

Istotnym mankamentem tego trybu zwrotu VAT jest to, że może on być dokonany wyłącznie na rachunek VAT. Jest to rachunek bankowy utworzony do rachunku rozliczeniowego. Co do zasady z rachunku VAT można opłacać VAT na rzecz swoich kontrahentów oraz wpłacać VAT do urzędu skarbowego. Nie można podatkiem zgromadzonym na rachunku VAT swobodnie zarządzać. Nie można środków tam zgromadzonych przekazać na krótkoterminową lokatę, czy też nie można zapłacić z tego konta wynagrodzenia pracowników.

Zwrot wskazany w art. 87 ust. 6a ww. ustawy na rachunek VAT nie jest obowiązkowy. Podatnik ma możliwość wyboru pomiędzy zwrotem podatku z urzędu skarbowego na rachunek VAT a zwrotem na dotychczasowy rachunek bankowy. Jednakże zwrot w dotychczasowej formie może być zrealizowany przez organ podatkowy w terminie 60 dni albo w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia. W tym drugim przypadku niezbędne jest jednak spełnienie innych warunków wskazanych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT.

W przypadku zwrotu na rachunek VAT nie trzeba spełnić żadnych warunków poza wykazaniem w deklaracji nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Od kiedy zwroty na rachunek VAT

Zwroty na rachunek VAT będą dokonywane dopiero od złożenia deklaracji za lipiec/III kwartał 2018 r., w której zostanie wykazana kwota do zwrotu. Zgodnie bowiem z art. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw: przepis art. 87 ust. 6a ustawy zmienianej w art. 1 ma zastosowanie począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. albo trzeci kwartał 2018 r.

Oznacza to, że nie jest możliwe żądanie zwrotu VAT na rachunek VAT w deklaracji za czerwiec/II kwartał 2018 r. składanej do 25 lipca 2018 r.

Wobec powyższego, czy możliwe jest wnioskowanie o zwrot na rachunek VAT w deklaracji za lipiec 2018 r., jeżeli nadwyżka podatku za poprzednie okresy rozliczeniowe była wykazywana jako kwota VAT do przeniesienia?

Nie ma żadnych normatywnych ograniczeń odnośnie wykazania w rozliczeniu za lipiec/III kwartał 2018 r. nadwyżki VAT do zwrotu na rachunek VAT, gdy kwota zwrotu wynikała z kumulacji podatku naliczonego do przeniesienia w poprzednich okresach rozliczeniowych.

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *