Ponowne propozycje zmian w kasach rejestrujących

Ministerstwo Finansów przygotowało dwa kolejne projekty rozporządzeń dotyczące kas rejestrujących.

  • Projekt z dnia 11 maja 2020 r. rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Projekt jest związany z wirusem SARS-CoV-2 i ma na celu odciążenie przedsiębiorców w okresie epidemii COVID-19.

Ministerstwo Finansów jako podstawę rozporządzenia wskazuje art. 145b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy określone w ust. 1 i 3, określając rodzaje czynności, dla których termin został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwości prowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Przepis może być tą podstawą prawną, jednak tylko wówczas, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 145b ust. 4 ustawy o VAT. Ta regulacja stanowi, że terminy określone w ust. 1 i 3 mogą zostać przedłużone w przypadku niewystarczających możliwości techniczno-organizacyjnych przesyłania danych między kasami rejestrującymi a Centralnym Repozytorium Kas. Wydaje się, że nie występują obecnie „niewystarczające możliwości techniczno-organizacyjne przesyłania danych”, a przyczyny przesunięcia terminów są podyktowane wyłącznie sytuacją epidemiologiczną i finansową podmiotów, które kasy online muszą zainstalować.

Niemniej zgodnie z treścią projektowanego rozporządzenia:

Przedłuża się terminy, w których podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do:

  1. a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  2. b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

2) do dnia 30 czerwca 2021 r. – do świadczenia usług:

  1. a) fryzjerskich,
  2. b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
  3. c) budowlanych,
  4. d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. e) prawniczych,
  6. f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Z powyższej projektowanej regulacji wynika, że podmioty wykonujące czynności wymienione w pkt 1 będą obowiązane stosować kasy online od dnia 1 stycznia 2021 r., natomiast podmioty wykonujące czynności wymienione w pkt 2 będą obowiązane stosować kasy online od dnia 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  • Projekt z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Poprzedni projekt z dnia 10 marca 2020 r. ww. rozporządzenia przewidywał kasy wirtualne wyłącznie dla podatników wykonujących usługi transportowe.

Obecna propozycja Ministerstwa Finansów dotyczy wprowadzenia kas rejestrujących mających postać oprogramowania dla podatników wykonujących następujące czynności:

1) usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140);

2) usług wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0);

3) usług związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0);

4) usług transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);

5) usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0);

6) usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.21.0);

7) usług transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0);

8)usług transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego (PKWiU 49.10);

9) usług transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi (PKWiU49.39.20.0);

10) usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0);

11) usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0);

12) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0);

13) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0);

14) usług pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0);

15) usług transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0);

16) usług transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0);

17) usług hotelarskich i podobnych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10);

18) usług obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.20);

19) usług świadczonych przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKWiU55.30);

20) pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.90);

21) usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (PKWiU 56.10);

22) usług przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych(PKWiU 56.21);

23) pozostałych usług gastronomicznych (PKWiU 56.29);

24) usług przygotowywania i podawania napojów (PKWiU 56.30);

24) usług przygotowywania i podawania napojów (PKWiU 56.30);

25) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu 1 czerwca 2020 r. Jednakże warunkiem stosowania kas rejestrujących mających postać oprogramowania dla określonych grup podatników jest opublikowanie i wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, czyli tzw. rozporządzenia technicznego określającego parametry kas wirtualnych. To rozporządzenie wciąż jest na etapie prac legislacyjnych.

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *