Projekt rozporządzenia w sprawie informacji podsumowującej VAT-UE

Ministerstwo Finansów do przesłanego w dniu 5 lutego 2020 r. do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw dołączyło projekt z dnia 31 stycznia 2020 r. rozporządzenia w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

W związku ze zmianą ustawy o VAT, która wiąże się z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi oraz projektem zmian art. 100 ustawy o VAT dotyczącego informacji podsumowujących w części dotyczącej transakcji call-off stock Ministerstwo Finansów musiało przygotować nowe wzory informacji podsumowujących VAT-UE oraz wzory korekt informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

Nowe wzory informacji podsumowującej (VAT-UE(5)) oraz jej korekty (VAT-UEK(5)) zostały oparte na dotychczasowych wzorach określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. poz. 2268).

Nowe rozporządzenie zastąpi dotychczasowe rozporządzenie z 27 grudnia 2016 r.

Zmiany polegają na dodaniu w informacji podsumowującej VAT-UE nowej części F o nazwie „Informacja o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock”, która zawiera cztery kolumny „Kod kraju”, „Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta”, „Poprzedni Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta” i „Przemieszczenie powrotne”.

Natomiast w informacji VAT-UEK dodano nową część F o nazwie „Korekta informacji o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock”, zawierającą pięć kolumn „Kod kraju”, „Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta”, „Poprzedni Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta”, „Przemieszczenie powrotne” i „Korekta błędu”.

Ponieważ w przypadku przemieszczenia towarów w procedurze call-off stck nie wykazuje się wartości, która jest wykazywana dopiero z chwilą dostawy przemieszczonych towarów, część F informacji VAT-UE nie zawiera kwot, lecz jedynie prefix kraju oraz VAT UE kontrahenta.

Oznaczenie „Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta” dotyczy numeru VAT UE przyszłego nabywcy w kraju przeznaczenia towarów, który w przyszłości stanie się ich właścicielem.

Oznaczenie „Poprzedni Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta” dotyczy podatnika, który został zastąpiony przez innego podatnika VAT UE kraju nabywcy, jednak nie nabył towarów pierwotnie dla niego przeznaczonych.

Oznaczenie „Przemieszczenie powrotne” oznacza, że towary, które zostały przetransportowane do innego państwa członkowskiego nie zostały nabyte przez nabywcę i powróciły na terytorium kraju w okresie 12 miesięcy od ich pierwotnego wysłania.

Oznaczenie „Korekta błędu”, które pojawi się w informacji VAT-UEK oznaczać będzie, że w pierwotnej informacji podsumowującej popełniono błąd, który został wykazany i będzie korygowany w VAT-UEK.

W tym momencie należałoby również dokonać omówienia przykładowych rozliczeń transakcji w związku z przemieszczeniami w ramach procedury call-off stock, jednak, w mojej ocenie, informacja podsumowująca VAT-UEK w proponowanej wersji jest tak zagmatwana i kłopotliwa w interpretowaniu, że na obecnym etapie nie podejmuję się wskazać, co i gdzie należy wykazywać w VAT-UEK.

Zapewne w momencie, gdy pojawi się ostateczna wersja druków VAT-UE i VAT-UEK powrócę do omówienia sposobu wykazywania transakcji w nowych informacjach podsumowujących.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., jednak co ciekawe i niespotykane druki w nowym wzorze mają być stosowane już od rozliczenia za marzec 2020 r. Oznacza to, że składając informację VAT-UE za marzec w kwietniu 2020 r. należy ją składać na nowych wzorach. Należy jednak zauważyć , że to dopiero propozycja, która może ulec zmianie.

Aktualizacja: https://wzajaczkowski.pl/nowe-informacje-podsumowujace-vat-ue/

/ VAT / Tagi: ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *