E-paragon tylko w kasach online

Ministerstwo Finansów w opublikowanym na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji projekcie z dnia 24.01.2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw dotyczy przede wszystkim białej listy podatników i konsekwencji wpłaty należności na niewłaściwy rachunek bankowy, dokonuje również zmian w ustawie o podatku VAT. W konsekwencji zmian przepisów e-paragon będzie dostępny tylko w kasach online.

Czego dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy możliwości przesyłania paragonów elektronicznie. Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 111 w ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT: Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

a) w postaci papierowej lub

b) za zgodą nabywcy, w formie elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Wydrukowanie paragonów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących będzie obowiązkowe za wyjątkiem (art. 111 ust. 3a pkt 8) e-paragonów wskazanych w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT.

Należy podkreślić, że sposób przesyłania paragonu nie powinien zależeć od rodzaju kasy, gdyż jak wskazuje projektodawca e-paragon będzie można przesyłać w formie elektronicznej w sposób uzgodniony z klientem np. za pomocą poczty e-mail.

Kasy z e-paragonami

Jednak zamiast poprzestać na tej regulacji ministerialni projektodawcy ukazują prawdziwe oblicze. Mówią podatnikom wprost: „Nam nie chodzi o dobro podatników i łatwość prowadzenia biznesu, o łatwość przesyłania paragonów, nam chodzi o to abyś podatniku zrezygnował z prowadzenia sprzedaży przy zastosowaniu kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii”.

Otóż, zgodnie z projektowanym art. 145a ust. 12 ustawy o VAT, który dotyczy kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii: „przepisy art. 111 ust. 1, 1b-3, ust. 3a pkt 1 lit. a, pkt 2-4, 6-9, 11 i 13, ust. 3b, 3c, 3d, ust. 6a zdanie drugie, ust. 6c-6f i 6g-6i stosuje się odpowiednio.”.

Tak więc w/cyt. przepis art. 111 ust. 3a pkt 1 lit b) ustawy o VAT będzie miał zastosowanie wyłącznie do sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem kasy online i nie będzie mógł być stosowany przez tych podatników, którzy używają kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. E-paragon będzie możliwy wyłącznie dla posiadaczy kas online.

Prawdziwy cel regulacji

Tak więc prawdziwym celem projektowanych przepisów nie jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej wszystkim podatnikom, bez względu na rodzaj używanej kasy rejestrującej, poprzez możliwość przesyłania do konsumentów e-paragonów, lecz wytworzenie presji na tych, którzy nie posiadają kas online, aby takie kasy nabyli.

Nie istnieją bowiem żadne przyczyny, dla których podatników, w zakresie możliwości przesyłania e-paragonów, należałoby różnicować w zależności od rodzaju posiadanej kasy fiskalnej.

Powyższe tym bardziej staje się widoczne, gdy zacytuje się fragment uzasadnienia do ww. ustawy: „W opinii ustawodawcy forma elektroniczna paragonu fiskalnego jako trwalszy nośnik będzie mogła mieć łatwiejsze zastosowanie, np. w przypadku reklamacji towaru lub usługi. Projektowane zmiany stanowią wyraz zmian w kierunku Polski cyfrowej, przy czym zmiany nie wyłączają możliwości stosowania paragonów papierowych dla tych konsumentów, którzy sobie życzą otrzymywać paragony w tradycyjnej postaci, tak aby nie wykluczać nikogo z obrotu gospodarczego.”.

Wstyd pracownicy Ministerstwa Finansów.

Zmiany mają wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r.

/ VAT / Tagi: , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *