Projekt zmian objaśnień do deklaracji VAT

W związku z wprowadzeniem od 1 maja 2019 r. do sprzedaży kas online ustawodawca w ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019, poz. 675) dokonał zmiany treści art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Zgodnie z jego treścią: podatnicy, u których:

1)         powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,

2)         nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży

– mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

W wyniku tej zmiany nabywając od 1 maja 2019 r., uprawnieni podatnicy nabywając kasy online (należy bowiem dodać, że ww. zapis normatywny dotyczy wyłącznie kas online) mają możliwość odliczyć kwotę wydatkowaną na zakup kasy rejestrującej od podatku należnego. Natomiast, gdy kwota zwracana przez urząd skarbowy (700 zł) jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu tej różnicy na rachunek bankowy podatnika, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe.

Inaczej mówiąc podatnik nabywając kasę online może obecnie kwotę 700 zł za każdą kasę odliczyć od podatku należnego, a gdy tego podatku zabraknie, może wykazać nadwyżkę do przeniesienia lub do zwrotu w proporcji określonej przez podatnika.

Do końca kwietnia 2019 r. jeżeli podatnik nie miał kwoty podatku do wpłaty (zobowiązania podatkowego) musiał rozłożyć kwotę owych 700 zł na 4 (przy rozliczaniu się miesięcznie) lub 2 (przy rozliczaniu się kwartalnie) części. W konsekwencji odzyskanie z urzędu skarbowego kwoty 700 zł mogło trwać wiele miesięcy.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami podatnik może, w przypadku zwrotu w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji, uzyskać całą kwotę zwracaną przez urząd skarbowy na zakup kasy rejestrującej na rachunek bankowy.

Powyższy sposób dysponowania kwotą zwracaną przez urząd skarbowy potwierdza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. 2019, poz. 820). Zgodnie z § 3 ust. 2-4 ww. rozporządzenia:

W przypadku gdy kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy jest niższa bądź równa kwocie podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę tego podatku o wysokość kwoty wydanej na zakup.

W przypadku gdy kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup, a pozostałą część kwoty wydanej na zakup może, w tym okresie rozliczeniowym, wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, zwanych dalej „rachunkiem”, lub powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Jeżeli w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy nie wystąpił podatek należny, podatnik kwotę wydaną na zakup wykazuje do zwrotu na rachunek lub powiększa kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

W związku z ww. zmianami przepisów Minister Finansów jest obowiązany do zmiany treści objaśnień podatkowych do deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Konieczne jest więc dokonanie zmian w treści objaśnień do deklaracji, które stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018, poz. 856).

Dotychczasowa treść objaśnień do poz. 52 lub 55 jest następująca:

  1. Odliczeń z tytułu zakupu kas rejestrujących dokonuje się w poz. 52 lub 55 w następujący sposób:

– w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym – w poz. 52 wpisuje się kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących, w części przysługującej do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, do wysokości tej nadwyżki,

– w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym – w poz. 55 wpisuje się kwotę przysługującego w tym okresie podatnikowi zwrotu z tytułu zakupu kas rejestrujących.

Po zmianie treść tych objaśnień (wg projektowanego brzmienia) ma być następującą:

  1. Odliczenia i zwrotu z tytułu zakupu kas rejestrujących dokonuje się w poz. 52 lub 55 w następujący sposób:

– w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym – w poz. 52 wpisuje się kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących, w części przysługującej do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, do wysokości tej nadwyżki,

– w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym lub kwota ulgi, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, jest wyższa od nadwyżki podatku należnego nad naliczonym – w poz. 55 wpisuje się kwotę przysługującego w tym okresie podatnikowi zwrotu z tytułu zakupu kas rejestrujących.

Wydaje się, że propozycja Ministerstwa Finansów zawarta w projekcie rozporządzenia nie uwzględnia (przynajmniej w warstwie opisowej, a nie w samej deklaracji) przypadku, gdy podatnik przenosi kwotę zwracaną przez urząd skarbowy na następny okres rozliczeniowy.

Zgodnie z projektem rozporządzenia podatnicy będą stosować objaśnienia w brzmieniu określonym niniejszym rozporządzeniem począwszy od rozliczenia za:

1) maj 2019 r. – w przypadku podatników obowiązanych do składania deklaracji za okresy miesięczne;

2) II kwartał 2019 r. – w przypadku podatników rozliczających podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy.

Jednocześnie podatnicy będą mieli możliwość wyboru stosowania dotychczasowych objaśnień, nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r. Możliwość ta nie będzie dotyczyła podatników wykazujących zwrot ulgi, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, w kwocie przekraczającej nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym.

Ponadto projekt rozporządzenia nie uwzględnia przypadków podatników, którzy nabywając kasy online rozliczają się na starych drukach deklaracji VAT-7(18) albo VAT-7K(12).

Projektowane rozporządzenie przewiduje też przepis przejściowy dla podatników użytkujących kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które zakupili przed dniem 1 maja 2019 r. Zgodnie z tym przepisem podatnicy ci będą obowiązani stosować objaśnienia w brzmieniu dotychczasowym.

Rozporządzenie powinno wejść w życie najpóźniej 1 czerwca 2019 r., w związku z możliwością składania od tego dnia deklaracji VAT w rozliczeniu za maj 2019 r.

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *