Uchylenie rozporządzenia w sprawie importu towarów

Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1751) ustawodawca zdecydował o sposobie klasyfikowania towarów dla celów VAT za pomocą kodów Nomenklatury scalonej (CN) zamiast dotychczasowego klasyfikowania towarów przy zastosowaniu klasyfikacji PKWiU 2008. Pierwotny termin wejścia w życie nowej klasyfikacji dla towarów był określony na 1 kwietnia 2020 r. Jednak w związku z pandemią COVID-19 ustawodawca ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568) przesunął termin wejścia w życie nowych klasyfikacji dla celów VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.

Do końca czerwca 2020 r. w przepisach podatku od towarów i usług obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. 2019, poz. 132 t.j.).

Rozporządzenie to określało wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 3 (opodatkowanych stawka 8%) i 10 (opodatkowanych stawką 5%) do ustawy o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), które stanowiły stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do tego rozporządzenia.

Rozporządzenie z 22 grudnia 2011 r. było wydane na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy o VAT, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, do celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

Oparcie się na klasyfikowaniu towarów dla celów importu towarów na klasyfikacji CN wynikało z rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U.UE.L.1987.256.1 z dnia 1987.09.07) – na marginesie obowiązującego do chwili obecnej.

Wobec uchylenia w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ust. 15 w art. 41 ustawy o VAT, który stanowił delegację ustawową do wydania przez Ministra Finansów rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie oraz wprowadzenia identyfikowania towarów za pomocą grupowań CN bezpośrednio do ustawy o VAT zbędne stało się rozporządzenie, które z dniem 1 lipca 2020 r. utraciło moc prawną.

/ VAT / Tagi: , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *