Zwrot z US tylko na kasę online

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2019 r. poz. 820 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika. Rozporządzenie uchyla poprzednie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 163).

Postanowienia rozporządzenia

Rozporządzenie upraszcza system zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas online poprzez wskazanie, że podatnicy podatku od towarów i usług będą mogli dokonać odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kas, co do zasady, w jednej deklaracji VAT, bez konieczności dzielenia tej kwoty na dwie (podatnicy rozliczający się kwartalnie) lub cztery części (podatnicy rozliczający się miesięcznie). Zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 700 zł w stosunku do każdej kasy rejestrującej będzie dotyczył jedynie nabytych od 1 maja 2019 r. kas online.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, odliczenie lub zwrot będzie przysługiwało w każdym przypadku w jednej deklaracji, w której zostanie wykazana w całości kwota przysługująca do odliczenia na zakup kasy, niezależnie czy w składanej deklaracji VAT, podatnik wykaże kwotę zobowiązania podatkowego, czy też nadwyżkę podatku naliczonego.

Podatnicy świadczący usługi taksówkami osobowymi, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą, opodatkowani w formie ryczałtu i składający deklarację VAT-12 będą od kwoty podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego odliczą kwotę na zakup kasy rejestrującej, a ewentualną nadwyżkę będą mogli, na podstawie odrębnego wniosku (złożonego wraz z deklaracją), uzyskać jednorazowo do zwrotu na rachunek bankowy.

Podatnicy zwolnieni od podatku VAT otrzymają zwrot na podstawie złożonego wniosku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego na konto bankowe podatnika.

Minister Finansów pomimo wielomiesięcznych konsultacji projektu rozporządzenia nie ustrzegł się błędów w rozporządzeniu, które nie jest spójne ze zmianami następującymi w ustawie o VAT od 1 maja 2019 r.

Problemy zgodności ustawy …

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 111 ust. 6 ustawy o VAT (od 1 maja 2019 r.) podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą lub nie poddadzą kas rejestrujących w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, a także w innych przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 2.

… i rozporządzenia

Natomiast zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej trwale zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy.

Zgodność

Kwestie zmian w ustawie miały uporządkować stan niepewności podatników, którzy nie używali kas rejestrujących ciągle przez okres 3 lat, gdyż do końca kwietnia 2019 r. treść art. 111 ust. 6 ustawy o VAT była następująca: podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

Ponieważ nie wiadomo było co oznaczał zapis normatywny „zaprzestaną ich używania” ustawodawca zdecydował się na zmianę tego zapisu na „zakończą działalność gospodarczą”. Jednak Minister Finansów w rozporządzeniu ponownie posługuje się nieostrym pojęciem: „trwale zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy”. Ponownie będą występowały problemy interpretacyjne dotyczące znaczenia trwałego zaprzestania prowadzenia ewidencji.

Powyższe nie jest jedynym kontrowersyjnym zapisem zawartym w nowym rozporządzeniu.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 maja 2019 r.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *