Administracja rządowa i samorządowa będzie przesyłać do MF dane z faktur, których nie ujęto w JPK_VAT

Projekt ustawy

W opublikowanym przez Ministerstwo Finansów na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji projekcie z dnia 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa proponuje się likwidację deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Deklaracje VAT zostaną zastąpione przez rozbudowany JPK_VAT (JPK_VDEK – według nowej nomenklatury). Plik ten obejmować będzie dwie części. Część ewidencyjna zawierająca pełną ewidencję VAT oraz część deklaracyjna obejmująca pola, które do tej pory były wypełniane bezpośrednio przez podatników VAT.

Radykalna zmiana

W przedmiotowym projekcie wprowadzono również istotne zmiany do ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z nowym przepisem art. 82 § 2e ustawy Ordynacja podatkowa: jednostki administracji rządowej i samorządowej są obowiązane do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych wykazu:

  • faktur dotyczących nabycia towarów lub usług, które nie zostały ujęte przez te jednostki w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz
  • informacji o fakturach otrzymanych od innych podmiotów w związku z realizacją zadań nałożonych na jednostki administracji rządowej i samorządowej odrębnymi przepisami.

Powyższa norma skutkować będzie koniecznością przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki administracji rządowej informacji o fakturach, które nie zostały ujęte przez ww. podmioty w przesyłanych plikach JPK_VDEK. Obowiązek ten będzie dotyczył zarówno faktur, które służą działalności gospodarczej, jaki faktur, które tej działalności nie służą. Pierwsze z nich mogły zostać z różnych przyczyn nie ujęte w ewidencji dla celów VAT, np. faktury:

  • dokumentujące czynności zwolnione od podatku oraz opodatkowane stawką 0%,
  • dotyczące zakupu towarów i usług opodatkowanych mechanizmem VAT marża,
  • faktury dokumentujące czynności opodatkowane, od których nie odliczono podatku naliczonego,
  • faktury, w których zawarta została kwota podatku jednak służyć one będą czynnościom niepodlegającym podatkowi VAT (nie związanymi z działalnością gospodarczą).

Konsekwencje regulacji

Oznaczać to będzie konieczność składania JPK przez jednostki administracji rządowej, które w ogóle nie wykonywały działalności gospodarczej. Jednak, gdy jednostki te dokonywały zakupów związanych z zadaniami publicznymi to  obowiązek ten będzie ich dotyczył. Dotyczyć to będzie również jednostek samorządu terytorialnego. Jak przykład można tu wymienić faktury dotyczące wybudowania drogi gminnej, czy oświetlenia ulicznego. Mogą to być również faktury dotyczące zakupów dokonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Regulacje te dotkną nawet zakupów dokonywanych przez urząd skarbowy jako jednostkę administracji rządowej.

Interesujące, że przepis w takim kształcie obejmie również faktury, które wystawiają podatnicy zwolnieni. Przepisy ustawy o VAT nie nakazują, aby faktura musiała mieć oznaczenie faktura VAT. W konsekwencji nawet faktury wystawiane jako rachunki (np. za przejazd taksówką) będą podlegały raportowaniu do Ministerstwa Finansów. Istotnym problemem mogą się stać dokumenty opłat za prowadzenie rachunków bankowych. Dokumenty te nie zawierają kwoty VAT. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur zawierają wszystkie niezbędne dane, aby były uważane za faktury. Czy wówczas będą podlegały raportowaniu przez ww. jednostki? Powinny takiemu raportowaniu podlegać, pytanie jednak w jakim celu.

/ VAT

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *