Brexit – usługi transportowe

Z dniem 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej określała okres przejściowy, który trwał do końca 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. przepisy Unii Europejskiej dotyczące VAT nie mają, co do zasady, zastosowania w stosunku do Wielkiej Brytanii.

Należy jednak pamiętać, że w myśl Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej, Dz.U. C 384 I z 12.11.2019, s. 92., który stanowi integralną część umowy o wystąpieniu wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Irlandia Północna nadal podlega przepisom UE dotyczącym VAT w odniesieniu do towarów w celu uniknięcia granicy celnej pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną. Natomiast w odniesieniu do usług Irlandia Północna, wraz z pozostałą częścią Wielkiej Brytanii, będzie uznawana za kraj spoza UE.

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE spowodowało istotne zmiany w zakresie opodatkowania usług transportowych. Niniejszy tekst nie rozstrzyga wszystkich przypadków, a stanowi jedynie zwrócenie uwagi na istotnie zmiany w opodatkowaniu tych usług.

Usługi transportowe na rzecz podatników

Ogólna reguła określająca miejsce świadczenia usług transportowych zawarta w art. 28b ustawy o VAT od stycznia 2021 r. w odniesieniu do transakcji z podatnikami z Wielkiej Brytanie nie ulegnie zmianie. W dalszym ciągu miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Usługi transportowe świadczone na rzecz brytyjskiego podatnika, czy też usługi te na rzecz polskiego podatnika będą najczęściej opodatkowane tam gdzie podatnik-nabywca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Opodatkowanie ww. usług, co do zasady, w miejscu gdzie nabywca posiada siedzibę działalności gospodarczej będzie dokonywane w odniesieniu do całej wartości świadczonej usługi. W tej sytuacji nie ma zastosowania zasada opodatkowania usługi transportowej z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Jednak od stycznia 2021 r. w odniesieniu do usług transportowych świadczonych w Wielkiej Brytanii, czy też takich usług świadczonych dla podatników z Wielkiej Brytanii będzie istniała częstsza możliwość zastosowania szczególnej regulacji określającej miejsce świadczenia przy świadczeniu usług transportowych wynikająca z art. 28f ust. 1a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 28f ust. 1a pkt 1 ustawy o VAT: miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości poza terytorium Unii Europejskiej, jest terytorium znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej.

Przepis ten od stycznia 2021 r. może mieć zastosowanie wówczas, gdy usługi są realizowane przez polski lub zagraniczny podmiot na rzecz polskiego usługobiorcy, gdy usługi transportowe w całości są wykonywane poza terytorium UE, np. usługi transportowe na rzecz polskiego podatnika zostały wykonane również przez polskiego podatnika w całości poza terytorium UE (np. w Wielkiej Brytanii). Takie usługi wykonane w Wielkiej Brytanii nie będą opodatkowane w Polsce, tak jak to miało miejsce do końca 2020 r., lecz będą w całości opodatkowane na terytorium Wielkiej Brytanii.

Natomiast zgodnie z art. 28f ust. 1a pkt 2 ustawy o VAT: miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika posiadającego na terytorium państwa trzeciego siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium państwa trzeciego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości na terytorium kraju, jest terytorium kraju.

Usługi transportowe wykonane w całości na terytorium kraju na rzecz podatnika brytyjskiego były do końca 2020 r. w całości opodatkowane poza terytorium kraju. Po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię usługi transportowe w całości świadczone w Polsce na rzecz brytyjskiego podatnika będą opodatkowane w całości w Polsce. W tym wypadku może mieć zastosowanie zarówno stawka podstawowa – 23%, jak i stawka 0%, jeżeli były to usługi wykonywane w całości na terytorium kraju i stanowiły część usługi transportu międzynarodowego (§ 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych).

Przypomnieć również należy, że usługi transportowe świadczone na rzecz podatnika (w tym polskiego podatnika) mogą być objęte stawką 0% jeżeli przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów w świetle art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT następuje:

a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,

b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,

c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),

d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Usługi transportowe na rzecz konsumentów

Ponadto od stycznia 2021 r. istotnie zmienił sposób opodatkowania usług transportowych świadczonych transportem samochodowym lub kolejowym na rzecz osób niebędących podatnikami. Usługi transportu towarów świadczonych transportem samochodowym lub kolejowym świadczone do końca 2020 r. na rzecz konsumentów (np. Polaka, czy Brytyjczyka), gdy rozpoczęcie i zakończenie usługi transportowej odbywało się na terenie dwóch różnych państw członkowskich były opodatkowane w całości w miejscu gdzie rozpoczynał się transport tych towarów. Z Polski do Wielkiej Brytanii w całości w Polsce, z Wielkiej Brytanii do Polski w całości w Wielkiej Brytanii – art. 28f ust. 2-5 ustawy o VAT. Od stycznia 2021 r. powyższa reguła nie ma zastosowania, bowiem Wielka Brytania nie należy do Unii Europejskiej.

Od stycznia 2021 r. usługa transportu towarów świadczona transportem samochodowym lub kolejowym na rzecz polskiego, czy brytyjskiego konsumenta będzie opodatkowana zgodnie z treścią art. 28f ust. 2 ustawy o VAT: miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Oznacza to, że usługa transportu towarów z Polski do Wielkiej Brytanii na rzecz konsumenta będzie opodatkowana w Polsce, w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Konieczne będzie obliczenie długości trasy, a opodatkowanie nastąpi proporcjonalnie do długości trasy w każdym z tych Państw.

Nie zmienia się natomiast miejsce świadczenia usług międzynarodowego transportu towarów środkami transportu morskiego lub lotniczego na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT. Miejscem ich świadczenia w myśl § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług jest terytorium kraju jest terytorium kraju.

Nie zmienia się również miejsce świadczenia usług transportowych pasażerów. W dalszym ciągu zastosowanie znajdzie zasada wynikająca z art. 28f ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą: miejscem świadczenia usług transportu pasażerów (dla transportu samochodowego lub kolejowego) jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

W odniesieniu do transportu środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu osób miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

Powyższy tekst nie odnosi się do stawek podatkowych, sąd przy ich stosowaniu należy sięgnąć zarówno do ustawy o VAT, jak i wspomnianego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *