Rejestracja VAT na nowych drukach

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 marca 2020 r. poz. 430 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory druków związanych z rejestracją w podatku VAT:

  • VAT-R (14) – zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług,
  • VAT-5 (3) – potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT,
  • VAT-5UE (3) – potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE,
  • VAT-Z (6) – zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentów związanych z rejestracją w zakresie VAT jest wynikiem zmian w ustawie o VAT, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520). Zmiany te dotyczą przede wszystkim wprowadzenia do ustawy o VAT obowiązku przesyłania deklaracji podatkowych zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w formie nowego pliku JPK_VAT, obejmującego deklarację VAT i ewidencję VAT. Zmiany w drukach rejestracyjnych wynikają z konieczności ich dostosowania do nowej nomenklatury w ustawie o VAT oraz z innych zmian w ustawie o VAT.

W stosunku do dotychczasowego druku VAT-R(13) wprowadzono następujące zmiany w druku VAT-R(14):

1) w bloku B.1. Dane identyfikacyjne w polu 13 zniesiono wymóg podawania numeru REGON, zgodnie z art. 20 ustawy Prawo przedsiębiorców;

2) w bloku C.1. Okoliczności określające obowiązek podatkowy dodano pole„35. Podatnik wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy”.

3) w bloku C.2. Informacje dotyczące składania deklaracji zmianie uległy nazwy pól na:

„50.Deklaracje miesięczne, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy”;

„51. Deklaracje kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy”;

„52. VAT-8, zgodnie z art. 99 ust. 8 ustawy”;

„53. VAT-12, zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy”.

W stosunku do dotychczasowego druku VAT-Z(5) wprowadzono następujące zmiany w druku VAT-Z(6):

1) nazwę bloku C. Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zmieniono na „Dane o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”;

2) w bloku C. Dane o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług usunięto pole: „3. śmierć podatnika” – w związku z nowym brzmieniem art. 96 ust. 7 ustawy – w razie śmierci podatnika wykreślenie z rejestru jako podatnika VAT następuje z urzędu.

3) z bloku B.2. Adres siedziby*/adres zamieszkania** usunięto pole „Fax” oraz przeniesiono pola „Telefon” oraz „Adres e-mail” do części D. Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika w celu ujednolicenia formularzy VAT-Z i VAT-R, a także z uwagi na ewentualną konieczność organu podatkowego kontaktu z podatnikiem lub osobą go reprezentującą.

We wszystkich wzorach ww. druków uaktualniono publikatory, wprowadzono również drobne zmiany uściślające i redakcyjne

Termin wejścia w życie rozporządzenia i nowych druków rejestracyjnych to 1 kwietnia 2020 r. Od tej daty należy składać do urzędów skarbowych nowe druki rejestracyjne VAT-R i VAT-Z.

Należy również przypomnieć, że od dnia 9 czerwca 2018 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. 2018, poz. 1106) normodawca wprowadził możliwość składania druków VAT-R również w formie elektronicznej.

Obecnie zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie – jako załącznik do wniosku CEIDG-1 bądź przez Portal Podatkowy.

Zgłoszenie VAT-R może być opatrywane podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli zostanie przesyłane przez:

a) portal podatkowy albo

b) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

Powyższe wynika z § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. 2017, poz. 1802 z późn. zm.).

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *