Zmiana właściwości urzędu celno-skarbowego przy imporcie towarów

Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. 2019, poz. 1495) wprowadzono zmiany do ustawy o VAT dotyczące importu towarów, które weszły w życie od 1 lipca 2020 r.

Zmiana polega na sposobie rozliczania VAT od importu towarów w deklaracji VAT-7 i obejmuje wszystkich podatników VAT czynnych. Podatek należny i ewentualny podatek naliczony od importowanych towarów może być od 1 lipca 2020 r. rozliczany przez podatników VAT bezpośrednio w składanych comiesięcznych deklaracjach. Należy podkreślić, że podatnicy którzy rozliczać będą należny podatek od importu towarów bezpośrednio w deklaracji nie będą mogli rozliczać się kwartalnie.

Warunkiem ww. uproszczenia jest dokonywanie zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Korzystanie z przedstawicieli celnych nie będzie dotyczyło podatników stosujących uproszczenie, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego oraz podatników posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego.

Istotną zmianą jest zmiana właściwości miejscowej naczelnika urzędu celno-skarbowego

Do końca czerwca 2020 r. zaświadczenia/oświadczenia składane były przez podatnika do każdego naczelnika urzędu celno-skarbowego, przed którym podatnik dokonywał formalności związanych z importem towarów.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 33a ust. 2 ustawy o VAT obowiązującym do końca czerwca 2020 r.: przepis ust. 1 (ust. 1 dotyczył możliwości rozliczenia VAT należnego w deklaracji VAT-7) stosuje się pod warunkiem:

1) przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

a) zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,

b) potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Od 1 lipca 2020 r. zdanie wstępne art. 33a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT przyjęło następującą treść: przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu: (…).

Skreślony został fragment dotyczący określenia naczelnika urzędu celno-skarbowego jako naczelnika przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów.

Równocześnie ustawodawca dodał nowy ust. 2c w art. 33a ustawy o VAT, zgodnie z którym: naczelnikiem urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Z powyższego wynika, że od 1 lipca 2020 r. zaświadczenia/oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, a także o zarejestrowaniu podatnika jako podatnik VAT czynnego należy składać do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika.

Natomiast w przypadku podatników, którzy nie posiadają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju właściwym do przyjmowania ww. zaświadczeń/oświadczeń jest Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *