Oznaczenia dowodów wewnętrznych w nowym JPK_VAT

Opublikowane w ubiegłym roku rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988) zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020, poz. 576) wprowadziło dla podatników VAT czynnych obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów nowego pliku JPK_VAT zawierającego nowy zakres danych , które muszą się znaleźć w ewidencji VAT. W związku z ustawą o COVID-19 z 31 marca 2020 r. rozporządzenie miało wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Jednakże na podstawie art. 72 pkt 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 1086) Sejm odroczył wejście w życie nowego JPK_VAT z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r.

W przepisach ww. rozporządzenia niektóre dowody sprzedaży oraz dowody zakupu będą oznaczane symbolami „WEW”. W zakresie ewidencji sprzedaży § 10 ust. 5 pkt 2 ww. rozporządzenia stanowi, iż: ewidencja zawiera następujące oznaczenia dowodów sprzedaży: „WEW” – dokument wewnętrzny. Natomiast § 11 ust. 8 pkt 2 ww. rozporządzenia stanowi, że ewidencja, o której mowa w ust. 1 (pozwalająca na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego), zawiera następujące oznaczenia dowodów nabycia: „WEW” – dokument wewnętrzny.

W jakich sytuacjach podatnicy będą wystawiać dokumenty wewnętrzne i tak je oznaczać w ewidencji VAT?

Z pewnością dowody sprzedaży powinny posiadać oznaczenie „WEW”, gdy podatnik:

 • dokona przekazania nieodpłatnie towarów należących do jego przedsiębiorstwa, przy nabyciu których przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT,
 • będzie świadczył nieodpłatnie usługi niezwiązane z działalnością gospodarczą, które będzie musiał opodatkować,
 • dokonywać będzie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym na rzecz pracowników) niezaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej, dla których to transakcji podatnik nie wystawi faktur sprzedaży; wystawiony wówczas zostanie jeden zbiorczy dokument wewnętrzny za cały okres rozliczeniowy,
 • będzie udzielał rabatów pośrednich i nie będzie wystawiał faktur korygujących; wystawiona wówczas np. nota księgowa będzie podstawą do zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz należnego VAT,
 • otrzyma podlegającą VAT dotację,
 • dokona zwrotu dotacji podlegającej opodatkowaniu,
 • dokona transakcji opodatkowanej w procedurze marży (usługi turystyki, towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie).

Należy również zauważyć, że § 10 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia z 15 października 2020 r. powinien dotyczyć nie – tak jak wskazał Minister Finansów – „oznaczenia dowodów sprzedaży”, lecz oznaczenia dowodów ujmowanych w ewidencji w zakresie podatku należnego, choć podatek należny w danej transakcji może nawet nie wystąpić.

Wobec powyższego dowodem oznaczonym „WEW” ujmowanym w ewidencji w zakresie podatku należnego nawet wówczas, gdy nie jest to sprzedaż podatnika (chociaż brzmienie regulacji jest inne) a jego zakup należy udokumentować:

 • transakcję stanowiącą import usług, gdy zagraniczny usługodawca nie wystawi faktury,
 • transakcję dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca, gdy zagraniczny dostawca nie wystawi faktury,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów tzw. nietransakcyjne dokonywane na podstawie art. 11 ustawy o VAT, oraz
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nieudokumentowane przez dostawcę fakturą.

Z kolei dowody wewnętrzne będą wystawiane dla udokumentowania następujących transakcji dotyczących podatku naliczonego, w tym pole „ZakupVAT_Marza”:

 • dokonania rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego,
 • importu usług, gdy zagraniczny usługodawca nie wystawi faktury, transakcja będzie opodatkowana, a podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca, gdy zagraniczny dostawca nie wystawi faktury, a podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów tzw. nietransakcyjnego dokonywanego na podstawie art. 11 ustawy o VAT, a podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nieudokumentowanego przez dostawcę fakturą, gdy transakcja będzie opodatkowana, a podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • nabycia przedmiotów kolekcjonerskich na zasadach wskazanych w art. 120 ust. 5 ustawy o VAT, gdy wartość nabyć z poprzedniego okresu rozliczeniowego przewyższa wartość sprzedaży z danego okresu – ewidencjonowana jest wyłącznie nadwyżka.

Wydaje się, że ująłem wszystkie przypadki wystawiania dowodów wewnętrznych oznaczanych symbolem „WEW” po stronie podatku należnego, jak i naliczonego. Jednak wobec szerokiego zakresu czynności podlegających VAT może się zdarzyć, że nie została wymieniona sytuacja, kiedy wystawia się takie dokumenty.

/ VAT / Tagi: , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *