Ponowny zakup kasy rejestrującej a ulga na zakup kasy

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają, co do zasady, obowiązek rejestrowania sprzedaży na rzecz tych osób za pomocą kasy rejestrującej. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wyjątki, gdy nie trzeba posiadać kasy rejestrującej pomimo dokonywania sprzedaży na rzecz ww. osób, zostały unormowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2018, poz. 2519).

Podatnicy dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nabywają (od maja 2019 r. istnieje możliwość najmu, dzierżawy, czy leasingu kasy rejestrującej – § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019, poz. 816)) kasy rejestrujące, które następnie są bezużyteczne wobec zaprzestania sprzedaży na rzecz ww. osób. Cześć podatników decyduje się wówczas na likwidację kasy rejestrującej i składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas rejestrujących. Jest to spowodowane koniecznością przeprowadzania przeglądów technicznych kas, prowadzenia książki kasy, czy utrzymywania kasy sprawnej technicznie.

Czy w sytuacji ponownego rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych po wcześniejszej likwidacji posiadanej kasy konieczne jest ponowne zakupienie kasy rejestrującej? Czy można korzystać wówczas z tzw. zwolnienia podmiotowego? Czy można uzyskać zwrot z urzędu skarbowego na zakup nowej kasy rejestrującej?

Jeżeli będziemy mieli do czynienia z kontynuacją działalności gospodarczej przez tego podatnika, w tym dojdzie do sukcesji generalnej poprzez powstanie nowego podmiotu w wyniku połączenia, nastąpi przejęcie podmiotu, czy jego przekształcenie (na podstawie art. 93 i następnych ustawy Ordynacja podatkowa) wówczas podmiot kontynuujący działalność gospodarczą nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kas rejestrujących (mowa o zwolnieniu do 20.000 zł wskazanym w § 3 ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących) skoro wcześniej wystąpił u niego obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Należy zauważyć, że tak samo należy rozumieć sytuację podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która następnie zakończyła działalność gospodarczą i po pewnym czasie (okres czasu nie ma znaczenia) ponownie rozpoczęła działalność gospodarczą.

Taki podatnik będzie miał obowiązek ponownie zakupić kasę rejestrującą (lub w przypadku sukcesji generalnej wymienić moduł fiskalny starej kasy) w celu ewidencjonowania czynności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Co do zasady podatnikom takim nie przysługuje ponowna ulga na zakup kasy rejestrującej, chyba że zakup kolejnej kasy, która byłaby wyłącznie kasą online nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji – art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Jeżeli upłynęło więcej niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji na pierwszej kasie rejestrującej, to w takiej sytuacji podatnik nie będzie miał prawa do ponownej ulgi w postaci zwrotu z urzędu skarbowego 700 zł na zakup kasy rejestrującej.

Wymaga podkreślenia, że od 1 maja 2019 r. kasa na jaką można dostać dofinansowanie z urzędu skarbowego ma być wyłącznie kasą online. Zakup innej kasy nie daje możliwości uzyskania ulgi w wysokości 700 zł na zakup każdej kasy rejestrującej.

Podatnicy, którzy jednak zlikwidowali kasy rejestrujące, a obecnie chcą ponownie dokonywać sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają, na zasadzie wyjątku, możliwość uzyskania ulgi na zakup nowo nabytych kas rejestrujących. Będzie to możliwe pod pewnymi warunkami.

Po pierwsze zakupiona kasa rejestrująca musi być kasą online – art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Po drugie nowo nabyta kasa nie może być kasą mającą postać oprogramowania (kasą wirtualną).

Po trzecie zakupiona kasa rejestrująca musi służyć do następujących rodzajów czynności podlegających VAT:

  • do świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • do sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
  • do świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • do sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

do świadczenia usług:

  • fryzjerskich,
  • kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • budowlanych,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych,
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Rodzaje czynności do jakich będzie używana ponownie nabyta kasa rejestrująca (online) na którą przysługiwać będzie ponowny zwrot z urzędu skarbowego zostały wskazane w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT.

W celu uzyskania zwrotu na zakup kasy online należy dodatkowo spełnić warunki wskazane w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. 2019, poz. 820).

Podsumowując, w celu uzyskania zwrotu kwoty na zakup kasy rejestrującej (max. 700 zł na każdą kasę), gdy nastąpi ponowne rozpoczęcie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy rejestrującej po wcześniejszej likwidacji posiadanej kasy konieczne będzie ponowne zakupienie kasy rejestrującej (online) oraz obowiązkowe ewidencjonowanie jednej z czynności wskazanych w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT.

Brak u podatnika czynności wymienionych w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT lub niedokonanie zakupu kasy online uniemożliwi uzyskanie zwrotu 700 zł na zakup każdej kasy rejestrującej.

/ VAT / Tagi: , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *